Pozemské majetky

Pozemské majetky

VEĽMI často sa vynára otázka, či sa človek má zbavovať pozemských majetkov, alebo o ne nedbať, keď sa usiluje o duchovný prospech. Bolo by pochabé hlásať takú zásadu! Ak sa
povie, že človek nesmie lipnúť na pozemských majetkoch, ak usiluje o kráľovstvo nebeské, to neznamená, že má pozemský majetok rozdať alebo zahodiť a žiť v chudobe. Človek môže a
má radostne užívať to, čo mu Boh svojím stvorením učinil prístupným. Že sa človek „nesmie upriamiť“ na pozemský majetok, znamená toľko, že sa nemá dať strhnúť tak ďaleko, aby
hromadenie majetku považoval za najvyšší cieľ svojho života, aby sa teda „neupriamil“ prevažne na túto jedinú myšlienku. Také stanovisko muselo by ho samozrejme odvádzať od vyšších cieľov. Už by na to nemal čas a všetkými vláknami svojho bytia by skutočne lipol na tomto jedinom cieli ako získavať pozemské statky. Nech už by to bolo kvôli samotnému majetku alebo kvôli pôžitkom, ktoré majetok umožňuje, alebo pre iné účely, to je jedno, výsledok by bol v podstate ten istý. Človek lipne a pripúta sa tak na čisto pozemské, čím stráca pohľad nahor a nemôže stúpať.
Táto falošná mienka, že pozemský majetok sa nezlučuje so snahou o duchovný vzostup, spôsobilo u väčšiny ľudí aj ten nezmyselný názor, že všetky duchovné snaženia, nesmú mať nič spoločné s pozemským majetkom, ak sa majú brať vážne. Akú škodu si tým ľudstvo zavinilo, to si napodiv nikdy neuvedomilo.
Ľudia si tak znehodnocujú duchovné dary, teda tie najvyššie, ktorých sa im môže dostať; lebo týmto zvláštnym postojom boli všetky duchovné snahy odkázané na obete a dary ako žobráci, takže sa aj do vzťahov k duchovným veciam votrelo nepozorovane to isté stanovisko, ako voči žobrákom. Preto tieto nemohli získať tú vážnosť, ktorá im predovšetkým patrí. Z rovnakého dôvodu museli tieto snahy už od začiatku niesť v sebe zárodok smrti, pretože nikdy nemohli stáť pevne na vlastných nohách, ale boli závislé vždy od dobrej vôle ľudí. Práve preto, aby vážne usilujúci chránil a uchovával pred ľudstvom to, čo mu je najposvätnejšie, duchovné, nesmie pohŕdať pozemským majetkom! V hrubohmotnom svete
mu teraz musia slúžiť hlavne ako štít, aby mohol rovnaké odrážať rovnakým. Vyvolalo by to nezdravý stav, keby tí, ktorí sa usilujú duchovne nahor, chceli v dobe materialistov opovrhovať najmocnejšou zbraňou bezohľadných protivníkov! Bola by to ľahkomyseľnosť, ktorá by sa mohla ťažko vypomstiť.
Preto vy, opravdivo veriaci, nepohŕdajte pozemským majetkom, lebo mohol byť vytvorený len vôľou Boha, ktorého sa snažíte uctievať! Nedajte sa uspať pohodlím, ktoré môže priniesť so sebou vlastníctvo pozemského majetku, ale užívajte ho zdravo.
Podobne je to so zvláštnymi darmi takých síl, ktoré liečia rôzne choroby, alebo s podobnými schopnosťami, prinášajúcimi bohaté požehnanie. Veľmi naivne, alebo správnejšie povedané, celkom bezočivo sa ľudia domnievajú, že im tieto schopnosti majú byť
dané k dispozícii zdarma, pretože vraj tieto im boli udelené z duchovna len ako zvláštny dar, aby sa využívali. Ide to dokonca tak ďaleko, že niektorí ľudia očakávajú ešte zvláštny prejav vďaky za to, že v najväčšej tiesni sa „uponížili“ vyhľadať pomoc tohto druhu. Takýmto ľuďom musí byť odoprená každá pomoc, i keby to bolo to jediné, čo ich má zachrániť!
Takto obdarení ľudia by sa mali naučiť predovšetkým vyššie oceňovať zverený im dar Boží, aby sa neustále nehádzali perly sviniam. K poskytnutiu opravdivej pomoci potrebujú ďaleko viac telesnej i jemnohmotnej sily, ako aj času, než právnik k svojej najlepšej obhajovacej reči, či lekár pri mnohých návštevách chorých, alebo maliar k namaľovaniu obrazu. Žiadnemu človeku by nikdy nenapadlo, aby od právnika, lekára, či maliara požadoval
bezplatnú činnosť; a predsa dobrá chápavosť, ako aj každé iné nadanie nie je ničím iným, než „darom Božím“. Odhoďte konečne tento žobrácky šat a ukážte sa v rúchu, ktoré vám patrí! „

Z diela Ducha Pravdy

Zdroj

Čo je to temnota a ako pracuje

Čo je to temnota a ako pracuje

V mojich článkoch neustále píšem o temnote, a preto teraz napíšem o tom, čo pojem temnota zahŕňa a ako pracuje. Je to mimoriadne dôležité pochopiť, pretože takto človek vie, ako sa jej brániť, o čom sa zmienim na konci článku. Na podobnú tému už vznikol článok, ale je dôležité o tom napísať znova a niečo doplniť, zobrať to z druhej strany.

Čo je to teda temnota?

Pojmom svetlo označujem všetko čo je čisté, ušľachtilé, povznášajúce. či už ide o svetlo okolo nás alebo Svetlo v nás, myšlienky, cítenie, ľudí… Pojem temnota teda označuje to, čo je pravý opak. Všetko čo pracuje proti Svetlu, čo sťahuje ľudskú dušu dole. Sú to rôzne útvary/démoni alebo temné myšlienkové formy ľudí, ktorých úlohou je útočiť všade tam, kde je Svetlo a tvoriť čo najviac nízkych foriem, z ktorých sa temnota nasycuje. Pojmom nízke formy mám na mysli všetko to, čo v sebe nemá nič svetlé a žiadny život. Čím viac je niečo bližšie k Bohu, tým je to svetlejšie. Čím viac je človek prebudený na duchu, tým svetlejšie tvorí myšlienky, tým ušľachtilejšie hodnoty v sebe prechováva a tým viac povznáša seba a svoje okolie. Čím viac je niečo naopak podriadené iba rozumu, tým sa to stáva čoraz nižšou formou a čím nižšia forma, tým viac temnoty je v nej. Všetko môže teda obsahovať Svetlo alebo temnotu, prípadne kúsok z každého. Ja osobne nízke formy označujem ako temné, pretože pokiaľ neživím Svetlo, tak zákonite živím práve temnotu, ktorá sa živí nízkymi formami.

Temnota je teda všetko to, čo v dnešnej dobe na nás zo všetkých strán útočí a snaží sa zmariť každú snahu o Svetlo. Všetko temné jestvuje len v hmotnom svete. Svet nám viditeľný okom sa nazýva hrubohmotnosť. Je to hrubá hmota. Popri našej hrubohmotnosti sa však do hmoty počíta aj svet jemnohmotný. Ako napovedá názov, je to svet jemnejšej hmoty. Tam sa nachádzajú napríklad naše myšlienky a práve rôzni démoni alebo duše zo záhrobia. Nejestvuje to všetko na jednej úrovni, ale všetko je starostlivo odstupňované. Predstavme si to napríklad ako rádiové vlny. Každá časť stvorenia je na inej vlnovej dĺžke a je inej podstaty. Zostaňme teda pri tom, že z týchto úrovní pôsobí temnota. Najčastejšie nás teda temnota ovplyvňuje cez myšlienky/pocity. Žiadny temný útvar sa nedokáže sám od seba reprodukovať, ale potrebuje živiteľa. Tými živiteľmi sme my ľudia. Temnota teda dokáže len lákať a pokiaľ sa my necháme ovplyvniť, vykonáme nečistý čin alebo vyšleme temnú myšlienku, tým podporíme temnotu. Presne takto pracuje temnota. Láka a podsúva nám myšlienky, ktoré vyzerajú ako naše vlastné.

Najviac sa usiluje o podriadenie všetkého rozumu, pretože rozum pri plnej kontrole zatlačí dušu do úzadia a keďže rozum patrí k hmote, tak v takom prípade sa človek stáva otrokom temnoty. Nemusí byť nutne zlý, ale pokiaľ sa podriadil rozumu, stal sa jeho otrokom a už je ľahká korisť pre temnotu, ktorá ho tým či oným kontroluje a podsúva mu svoje nečisté zámery. Sila kontroly závisí od toho, koľko čistého v človeku zostalo a aké má vlastnosti. Na každého totiž bude pôsobiť inak. Preto som písal o dôležitosti zacelenia svojich slabých miest. Tam totiž útočí. Vojde aj cez tu najmenšiu štrbinku a tam sa rozrastá.

Temnota pracuje dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je podsúvanie negatívnych myšlienok/emócií ako strach, depresia, hnev a pod. Podsúva nám také myšlienky, aby sme tvorili nízke formy. Napríklad v nás vzbudzuje z niečoho prehnaný neoprávnený strach, alebo nám predostiera negatívny pohľad na svet a my potom vo všetkom vidíme tú horšiu stránku a nesústreďujeme sa na to pekné. Emócie zatieňujú vnímanie reality! Človek je tvor cítiaci, ale je rozdiel niečo cítiť v hĺbke seba a mať z niečoho emóciu vytvorenú myšlienkami, je rozdiel niečo cítiť a niečo pociťovať. Práve cez pocity vytvorené myšlienkami nás temnota dokáže ovládať a pozmeniť vnímanie reality. Depresiou zmietaný človek napríklad nevidí svet taký ako je, vidí všetko šedé až temné a nevidí odtiene dúhy. Človek ovládaný hnevom je zas nestabilný a nevie sa vo vypätých situáciách zachovať uvážene a s chladnou hlavou. Naopak človek vyrovnaný sa aj pri rozhorčení vie zachovať správne a nie je ovládaný vonkajšími vplyvmi, pretože je rozdiel medzi spravodlivým rozhorčením a výbuchmi zlosti. Rozdiel je v tom odkiaľ pochádzajú. Preto sú myšlienkovo vyvolané emócie veľkými putami ľudskej duše. Spôsob práce temnoty je zákerný, pretože len málo ľudí vie oddeliť vonkajší vplyv od svojho vlastného cítenia a uvažovania. Tí čo sa snažia žiť duchovnejšie vedia oddeliť negatívny vplyv od pozitívneho. Je tu však druhý, oveľa zákernejší spôsob akým temnota láka duše na svoju stranu.

Vtedy sa temnota vydáva za Svetlo. Zoberie na seba zdanlivý kabát Svetla a tvári sa ako to dobré. Skutočne prebudený človek spozná ľahko aj tieto pokusy, ale mnoho duší sa nechá zlákať pekne zostavenými slovami. V dnešnej dobe môžeme čoraz viac pozorovať práve tieto formy lákania, pretože je to pochopiteľne zákernejšie a účinnejšie. Na tomto princípe fungujú všetky moderné pokrokové hnutia. Ako najprimitívnejší príklad používam vždy hnutie LGBT. Skrýva sa to za pekné heslá a znie to milo, ale pritom je to čistej duši maximálne odporné. Alebo to povestné heslo, ktoré bolo počuť z každej strany: buď zodpovedný a chráň ostatných. Pichneš si do tela jed, ktorý ťa postupne zabije, ale urobil si dobrú vec! Nad týmito pokusmi sa svetlá duša ani nepozastaví. Temnota však má v rukáve kopec iných trikov. V skutočnosti má postavené pasce pre ľudské duše až do najvyššej úrovne poznania. Čím vyššie duchovne človek stojí, tým zákernejšie útoky a náročnejšie skúšky duševného alebo fyzického charakteru. Ja napríklad popri neustálych niekoľkoročných duševných útokoch zažívam po novom už 8 mesiacov veľkú fyzickú bolesť v prstoch, ktorá nemá fyzický pôvod, ale energetický. Temnote sa nepáči to, že píšem články ako tento, pretože sú písané z čistoty Svetla, oslobodené od pút ľudského uvažovania a teda majú silu zatriasť ľudskou dušou. V skuotčnosti za tie roky tie útoky boli naozaj rôznorodé a skúšalo to útočiť všemožnými spôsobmi a vyskúšalo to všetko. Útoky sú teda rôznorodé. Dokáže to útočiť na myšlienky a pocity, dokáže to na nás útočiť cez našich blízkych a dokáže to útočiť na naše fyzické telo. Snaží sa nás to najskôr zlákať hmotnými vecami, nepríklad peniazmi alebo v nás pestuje nejakú závislosť, ktorá bude zväzovať naše duchovné sily. Keď to nepomôže, pôjde tvrdo po nás. Temnota použije úplne všetko, čo môže a prispôsobuje útoky podľa toho, na koho útočí.

Takto to dnes je s každou snahou o Svetlo. Všetko je napádané temnou stranou. V jemnohmotnej oblasti sú vytvorené celé svety, z ktorých sú ovplyvňované duše na ceste duchovného rastu. Keďže každý človek je iný, má iné vlastnosti, uvažovanie ale aj slabé miesta, musí byť podchytené všetko. Tak sú napríklad tí, ktorí hľadajú Boha v kostoloch, vedení k tomu, aby sa poslušne modlili a chodili na spovede, nad ničím sa hlbšie nezamýšľali a poprípade ako správni kresťania ešte niečo hodili do zvončeka. Z takýchto ľudí sú vychovávané poslušné ovečky, ktoré majú poväčšine zatvorenú dušu, do kostola chodia iba zo zvyku a sú duševne leniví. Nemajú snahu skutočne hľadať a neskúmajú vo svojom vnútri odpovede na tie správne otázky, ktoré by ich doviedli k skutočnej pravde. Každý takýto modliaci a hlavne ten, ktorý toto falošné slovo šíri, slúži falošnej viere, aj keď sa to tvári ako to pravé slovo a pochádza z Kristovho učenia (ale je to pokrivené). Nechcem týmto dehonestovať všetkých, ktorí chodia do kostola, ľudia sa nedajú ani takto kategorizovať, pretože každý má iné rozpoloženie duše. Len poukazujem na to, že ten ktorý sa tvrdošijne riadi pokynmi cirkvi, určite nepríde do kráľovstva nebeského. Akurát tak do zatratenia, ak sa nebude ochotný vzdať svojich mylných presvedčení. Nech to znie akokoľvek kruto, je to tak.

Rovnako biedne to však vyzerá aj s tými, ktorí sa odstrihli od všetkých dogmatických učení a hľadajú pravú vieru cez rôzne ezoterické učenia. Títo sa môžu síce cítiť odbremenení od rozumových pút duchovných učení, ale možno padli do iných pút. Niektorým napríklad chýba pokora a tvrdia, ako majú v sebe kúsok Boha. Toto ich povznesenie sa tvári ako svetlé, ale je to manipulácia temnoty, aby človek stratil pokoru. Zdravé sebavedomie sa zmenilo na pýchu. Bez pokory nie je možná cesta k vzostupu. Iní by zas najradšej iba meditovali a úplne sa odstrihli od bežného života a pritom našou úlohou je práve v tom bežnom živote pôsobiť a zušľachťovať ho. Niektorí majú napríklad problém s tým, že všade vidia iba dobro a chýba im prísna láska. Myslia si, že byť duchovný znamená rozdávať svoju energiu všade navôkol, ako keby bola nevyčerpateľná. Snažia sa vždy byť za tých dobrých a nevedia sa zachovať síce prísne, ale spravodlivo. Takto ich môžu vyciciavať temnejší ľudia z ich okolia a sú ľahko náchylní spadnúť do falošných učení novodobej ezoteriky, ktorá stavia práve na zmäkčilej láske.

Takto temnota tisícorakými spôsobmi útočí cez naše slabé miesta a navodzuje nám pokrivené vnímanie reality. Vykresľuje nám cestu vzostupu presne takú, aká lahodí našim slabostiam. Tak je napríklad poslušný duchovne lenivý kresťan pritiahnutý do cirkvi, pretože tam našiel to, čo vyhovuje jeho slabej stránke. Bude sa kajať a bude poslušnou ovečkou a na oplátku mu cirkev vydláždi cestu priamo k Bohu a zaistí miesto v raji. Aspoň si to naivne myslí. Takto je každý hľadajúci ovplyvňovaný cez svoje slabé miesta cez rôzne učenia alebo svoje vlastné myšlienky a to s jediným cieľom. Odkloniť čo najviac duší od pravdy. Každý človek, ktorý skutočne stojí v tomto stvorení pravdivo a duchovne vysoko je mimoriadne vzácny a má v rukách obrovskú obrovskú silu vyvážiť misky váh proti mašinérii zla. Preto je tak dôležité hľadať vo všetkom harmóniu a nebyť v niečom príliš, pretože ak mám niektorú vlastnosť príliš prepestovanú, zmení sa moje vnímanie reality a nevidím skutočnosti také, aké sú.

Ako sa brániť?

To ako bojovať proti temnote nie je presne dané. Závisí to opäť od človeka a formy útoku. Pokiaľ zažívam ťažké energetické útoky alebo úzkosť/depresiu, môže mi pomôcť úprimná precítená modlitba alebo si vizualizovať svetlo, ale tiež môžem mať problém sa v tej chvíli napojiť a môže mi pomôcť napríklad prostá prechádzka alebo fyzická činnosť, pri ktorej jednoducho budem v prítomnosti a zameriam svoju pozornosť inam. Pokiaľ trpím nedostatkom sebadôvery alebo mám z niečoho konkrétneho strach, musím nájsť spôsob ako si dodať sebadôveru, pretože ma to samo nenechá na pokoji. Jedno je však dôležité pre každého. Prebudiť sa zvnútra a postaviť svoju dušu na piedestál. Pokiaľ sa preduchovníme, duša ukočíruje rozum.

Líšia sa spôsoby ako, ale veľmi dôležité je kedy! Po odhalení negatívneho impulzu, ktorý ma ovláda, je potrebné tento impulz zavrhnúť ešte v zárodku. Čím viac nechám v sebe tento impulz sa rozrásť, tým bude ťažšie postaviť sa mu. Pre alkoholika snažiaceho sa o nápravu je jednoduchšie postaviť sa svojej závislosti hneď pri prvej myšlienke na to, že si vypije ako by sa mal tomu postaviť už po dvoch pohárikoch. Pokiaľ v sebe máme slabé miesto alebo neduh, vždy je potrebné bojovať s tým v prvej chvíli, keď sa nás to snaží ovládnuť. Vždy to totiž niekde začína. Pokiaľ je to napríklad myšlienka a ja sa ňou začnem zaoberať alebo ju len pozorovať, ovládne ma. Nesmiem to pozorovať, nesmiem to do seba vpúšťať, treba to rázne zavrhnúť hneď na začiatku!

Dôležité posolstvá tohto textu sú aby sme sa prísne strážili, hľadali vo všetkom harmóniu, boli si vedomí a ostražití voči útokom temnoty a pokiaľ máme problém zbaviť sa niektorého neduhu, je dôležité tomu povedať nie hneď pri prvom impulze a nevpúšťať to do seba, pretože potom už bude neskoro.

V tomto článku som písal o tom, za čo všetko môže temnota a môže sa tak zdať, že som tak odbremenil nás ľudí. Nemýľte sa, strojcom toho všetkého negatívneho okolo sme my ľudia a my to neustále živíme. Zákon tiaže hovorí, že čím je niečo svetlejšie, tým je to duchovne vyššie a čím naopak je niečo temnejšie, tým to klesá dole. Preto keď vnútorne rozkvitneme, budeme stáť o pár stupienkov vyššie a aj keď to temné chápadlá budú na nás neustále skúšať, budeme schopní to ľahšie odhaliť a brániť sa. Zároveň svojim svetlom začneme zušľachťovať jemnohmotné okolie a tieto naše svetlé výtvory začnú nahrádzať všetky tie nízke formy, ktoré sme vytvorili a živíme ich.

Týmto článkom som odstrihol opäť zopár dôležitých článkov temných chápadiel. Každý čítajúci má schopnosť preseknúť zopár ďalších a je to vlastne našou úlohou. Musíme sa oslobodiť od všetkého starého neušľachtilého a začať tvoriť nové. Buďme bdelí, bojujme s temnotou, modlime sa a tvorme svetlejšie zajtrajšky. Každý sám a všetci spoločne.

Ako sa chrániť voči útokom temna?

Ako sa chrániť voči útokom temna?

Keďže prebieha záverečný úsek posledného súdu, pôsobenie temnoty je najintenzívnejšie cez tzv. „citové chcenie“. Citové chcenie je najsilnejší spôsob akým aj človek dokáže tvarovať a tvoriť realitu. Takéto chcenie sa totiž spája s rovnorodým chcením ostatných ľudí a naberá tak na sile. Citové chcenie potom naberá vlastný tvar a formu a existuje aj bez ohľadu na to, či jeho tvorca zotrváva v rovnakom postoji aký toto chcenie vytvoril. Temnota tieto formy vidí a vidí aj naše myšlienky, preto je jednoduché zvoliť správnu taktiku ako človeka ovplyvňovať → túžba po peknom oblečení: „nemáš čo na seba“, túžba po peknom tele: „si škaredá, si tučná“.

Temno dokáže zaútočiť aj na zmysluplné túžby → túžba tvoriť: „si unavený, nemáš čas, nezvládneš to“. Všetky snahy temna rozrušiť harmóniu svetlo naladených ľudí vyplýva z jeho vlastnej túžby stiahnuť ich na svoju úroveň, lebo tam má svoje pole pôsobnosti. Ak dostatočne veľké množstvo ľudí podľahne vplyvu temna, útvary, ktoré vytvára naberajú na sile a vplyve. Najčastejšie sa vyskytujúce sú útvary závisti, nenávisti, strachu… Ak však neposkytneme živnú pôdu, v ktorej sa temno môže rozrastať, nebude na nás schopné vo väčšej miere pôsobiť.

Obrana spočíva v prvom kroku hlavne v rozpoznaní a ráznom odmietnutí takýchto vplyvov. Najčastejšie sa maskujú za náš vlastný vnútorný hlas, ktorý v dnešnej dobe málo ľudí dokáže skutočne odlíšiť od nepravých „nápadov“ pochádzajúcich od našich malých diablikov, ktorí nás pokúšajú na dennej báze. Majme preto na pamäti, že náš vnútorný hlas nás nemá dôvod negatívne ovplyvňovať a už v žiadnom prípade ponižovať. Brániť sa dokážeme ako na duchovnej, tak na fyzickej úrovni → prostredníctvom starostlivosti o naše telo. Keďže telo je tá prístupná forma v hmotnej rovine, na ktorú má temno najväčší dosah, je veľmi dôležité patrične sa oň postarať. Oslabená telesná schránka je náchylnejšia podľahnutiu temným vplyvom, pretože stav tela je priamo prepojený s naším energetickým ochranným systémom. Zdravý človek má jasnejšie a svetlejšie vyžarovanie v porovnaní s chorým človekom/človekom pod vplyvom alkoholu, alebo drog. Všetky škodlivé vplyvy či už z prostredia, alebo zo stravy vytvárajú drobné trhliny v našom energetickom ochrannom obale. Pokiaľ teda udržiavame správnu rovnováhu v tele a všetko funguje ako má, mali by sme zároveň mať dostatok síl na odolávanie útokom temna. (existujú samozrejme aj výnimky, tam už je potrebná odbornejšia pomoc)

Opakovane mi prišla táto téma ako námet na článok, pretože je dôležité v dnešnej dobe zamerať svoje úsilie na skutočnú úctu k svojmu telu, pretože je to naša kotva v hmotnom svete. Bez správneho fungovania nášho tela sa náš duch nedokáže zrealizovať a stúpať nahor. Dbajme preto na to aký zaujímame k sebe postoj a čím posilňujeme svoje telo a ducha. Základom by mali byť kvalitné potraviny, pestrofarebná strava (farby podporujú rôzne procesy v tele aj na duchu, dokážu liečiť), dostatok odpočinku a aktívneho života mimo prácu, kde sa môžeme venovať tvorivej činnosti, alebo športom. Mali by sme každý deň prijať dostatok čistej vody a čerstvého vzduchu, pretože prostredie v ktorom sa nachádzame nás dokáže povzniesť, alebo stiahnuť nadol – trávenie času v prírode je vždy prínosom. Napojenie na prírodu nám dokáže pomôcť v časoch vyčerpania, pohladí nás na duši a tzv. nás nabíja. Najlepším spôsobom je riadiť sa svojou intuíciou, naše telo nám samo dokáže napovedať, čo v tom-ktorom období potrebuje. Rovnako je dobré sledovať prirodzené cykly prírody, poskytuje nám vždy tie plody, rastliny atď., ktoré sú pre nás prospešné. Rovnako potrebné je rozvíjať v sebe pozitívne vlastnosti a cnosti (odvaha, láskavosť, pevná viera…). Človek, ktorý pracuje na rozvoji svojich pozitívnych vlastností eliminuje vplyv a náklonnosť k matným až temným vlastnostiam a tým znižuje šance temna na zachytenie sa v jeho okolí. Dodržiavaním týchto zásad by sme mali byť dostatočne vyzbrojení a rovnako pripravení na postupné stúpanie ducha nahor. Iba zachovávaním harmónie tela a ducha môžeme stúpať, pretože ak zároveň pri rozvoji ducha nerozvíjame a neudržiavame v poriadku aj svoje telo, rovnováha sa narúša a hrozí nám pád naspäť nadol.

Ivy

Vsetko bude nové

Vsetko bude nové

Predchádzajúci článok som zakončil vetou, že všetko bude nové. V tomto texte si povieme prečo to tak musí byť, čo všetko musí byť nové a ako sa táto zmena udeje. Je dôležité tieto veci pochopiť, pretože takto si uvedomíme, ako budeme my všetci tvoriť budúcnosť.

To, že príde ostrý rez zo svetla je pre nás obrovská milosť, pretože je to jediná možnosť záchrany. V opačnom prípade by sme museli byť ponechaní rozkladu. Za ľudskú éru prišlo zo svetla naozaj mnoho pomocí a nakoniec ľudská domýšľavosť zničila všetko, čo tu svetlo horko ťažko vybudovalo. Pokiaľ sa teda má hovoriť o záchrane ľudského úpadku, musí sa vykynožiť úplne všetko čo v sebe nemá svetlo. Dôvod prečo to dnes vyzerá zle je ten, že sme temnote pripravili prostredie a uctievali ju. Každá naša myšlienka, ktorá ma dostatočnú silu sa v jemnohmotnom svete ihneď stáva formou a zhlukuje sa s podobnými formami. Tieto formy sa spolčujú a vytvárajú zhromaždiská síl, ktoré na nás spätne pôsobia, či už sú to dobré alebo zlé formy. Môžme ich tiež nazvať démoni. Démon strachu, nenávisti, falošnej pokory…
V skratke to znamená, že nenávisť plodí nenávisť, strach plodí strach, láska plodí lásku. Čo vysielame (myšlienkami, činmi), to sa nám vráti a zároveň sa to premieta do kolektívneho vedomia ľudstva. Pokiaľ vysielame napríklad príliš veľa hnevu, všetok vyslaný hnev sa zhlukuje dokopy a tieto klbká zlosti čakajú na príležitosť, kde môžu zaútočiť. Nevznikli len tak z ničoho, ale sú vytváraní z našich vnútorných pohnútok. Takto je to dnes s nenávisťou, modloslužobníctvom, pýchou a ďalšími negatívnymi vlastnosťami. Vytvorili sme z nich takýchto démonov, ktorí nás udržiavajú v putách a znižujú energiu celej planéty, čím samotná Zem klesá hlbšie, čo má za dôsledok to, že sa medzi nás môžu inkarnovať temné duše, ktoré by nemali možnosť sa k nám dostať, keby sme im tú možnosť nedali a tieto duše následne sťahujú Zem ešte hlbšie. Je to začarovaný kruh.

Temnota sa nešíri sama od seba, nedokáže sama vládnuť nad hmotným svetom, ale potrebuje na to nástroje. Tie nástroje sme my ľudia. Diabol nás dokáže len lákať, lenže my určujeme, či počúvneme. My určujeme či budeme v sebe prechovávať svetlé a šľachetné pohnútky alebo tie nečisté. V tom spočíva požehnanie, ale aj možnosť záhuby. Volá sa to slobodná vôľa.

Preto sa musíme zmeniť zvnútra pokiaľ chceme, aby zavládla harmónia. Svetlo zvíťazí len vtedy, keď my sami budeme toto svetlo v sebe nosiť v dostatočnom počte a šíriť ho ďalej. Musíme zaceliť všetky slabé miesta, cez ktoré sa doteraz dostávala neharmónia. Musíme všetky prázdne miesta vyplniť svetlom. My sme tí, cez ktorých sa to všetko deje. Na to aby sme zmenili udalosti na globálnej úrovni, musíme začať práve na mikro úrovni. Musíme miesto klbiek zlosti vytvoriť klbká lásky, miesto klbiek pýchy klbká pokory a takýmto spôsobom sa postupne začne očisťovať prostredie okolo nás. Tieto klbká dobra začnú spätne na nás pôsobiť a miesto neustáleho pokušenia nás budú pobúdzať k správnemu konaniu. Je to ďaleká cesta, ale iba týmto spôsobom môže na Zemi zavládnuť mier. Sme súčasťou prevýchovného tábora, v ktorom môžeme dospieť k zmene len tým spôsobom, že spoznáme v čom sme pochybili a sami začneme v sebe živiť lepšie mravy. Pokiaľ by tu zostal čo i len jeden škodca, začal by napádať ostatné rozkvitajúce duše a postupne krôčik po krôčku by tu temnota vybudovala kráľovstvo a nás priviedla do duchovného zániku. Pretože takí my ľudia sme. Bez aktívnych pomocí to až na niekoľkých vyvolených sami nedokážeme. Doteraz sme to nedokázali, a preto jediná cesta je železnou rukou nastoliť vládu svetla a odstrániť všetko, čo slúži temnote, ktorá takto vládne nad svetom.

Čo všetko musí byť nové? Všetko!

Od našich myšlienok, spôsobu života po celú spoločnosť. Spôsob obliekania, prístup ku strave, vzťahy, práca, prístup k sebe samému… Síce si to drvivá väčšina z nás neuvedomuje, no do všetkého sa dá vniesť vyšší duchovný princíp. V skutočnosti je to naša úloha, pretože keď sa to tak neurobí, vnesie do toho temnota svoj falošný princíp. Tak ako sa jej to darí aj dnes. Keď je napríklad väčšina vzťahov založených na rozume a nie pravej duchovnej láske, začne sa postupne v očiach verejnosti meniť pohľad na lásku ako takú. Začnú nám tu pobehovať pokrivené duše, homosexuálne manželstvá s deťmi, nalíčení “chlapi“, 76 pohlaví a ktovie čo ešte. Z lásky duchovnej sa stane láska zvieracia a v ďalšom kroku len chabá napodobenina, láska podľa falošného princípu. Nezištné city nahradia pudy a všetko čisté ustúpi do úzadia až sa úplne vytratí. Bude to klesať do čoraz hutnejších úrovní, odkiaľ už nebude cesta späť.

Pokiaľ si napríklad nectíme jedlo a čo do seba dávame, začneme siahať po jedle, ktoré má čoraz nižšiu energiu. Začnú sa do jedla pridávať lacné prídavky, časom dokonca až otravy, ktoré nás postupne trávia, aby sme chorľaveli a v pokročilom veku čoraz skôr zomierali, pretože vtedy už nie sme ziskoví pre spoločnosť. Prestane sa postupne pestovať doma na záhradách a všetko sa bude kupovať vo veľkých obchodných reťazcoch, lebo je to tam lacné. Potraviny sa budú vyrábať vo veľkých továrňach s množstvom chemikálií a nie len bez absencie pozitívnej energii v jedle, ale naopak s množstvom tej negatívnej. Tak ako aj dnes.

Pokiaľ sa začneme vo všetkom podriaďovať rozumu a nedáme na svoju intuíciu, postupne sa z nás začne vytrácať všetko živé a ušľachtilé a čím viac bude všetko založené výhradne na rozume, tým viac bude všetko hutnejšie, teda analytické a umelé. Zároveň budeme ľahšie ovládanými práve spomínanými myšlienkovými formami (nie dobrými), začne sa čoraz viac znižovať hranica morálnosti, čistoty, stratí sa správny úsudok a my začneme zrobotievať. Z každého smeru sa to bude zameriavať na stimulovanie predného mozgu, ktorý bude pri svojom používaní zákonite vytláčať ten zadný, citový mozog. Čím viac takýchto robotických ľudí medzi nami bude, tým hutnejšie prostredie tu vytvoria a tak postupne stiahnu dole aj tých silnejších a svetlejších. Takto sa z nás postupne stanú tupé ovcce, na ktoré si už robia zálusk vlci na vedúcich pozíciách v podstate všade na celom svete a ktorí tvrdošijne pracujú na vybudovaní kráľovstva temnoty, teda presného opaku zlatého veku. V takom štádiu by im stačilo nanútiť ľuďom napríklad nejakú vymyslenú vakcínu, ktorá by ich úplne spojila s hmotou a odstrihla ich od všetkého ušľachtilejšieho. Takto by bolo dielo dokonané a my by sme sa rútili priamo do zániku.

Chápete, kam tým mierim? Ide o to, že tam kde nevnesieme vyšší princíp, vnesie sa automaticky ten nižší. Temnota je s jej dnešnou silou úplne všade a čaká na každé pochybenie, každú štrbinku, cez ktorú by preliezla a rozrástla sa. To je dôvod prečo je tak dôležité strážiť sa a prečo všetci potemení ľudia nebudú v budúcnosti medzi nami. Musia sa zamedziť všetky cesty, cez ktoré by sa mohla dostať tma. V novej dobe bude priestor iba pre svetlo.

Preto musí byť všetko nové.

Ako sa tá zmena udeje? 

Ako bolo povedané, zmena musí vzísť od nás samých. V tejto dobe sú na Zemi inkarnované duše, ktoré sa podujali k tejto veľkej úlohe pri budovaní nového sveta. Sú to svetlí ľudia, o ktorých ani neviete, ale svojou duševnou silou a spôsobom žitia pokladajú základy pre nový svet. Tak ako temnota budovala kúsok po kúsku svoje kráľovstvo, tak tu svetlo kúsok po kúsku vybuduje to svoje. Musia sa najskôr vyčistiť všetky nízke myšlienkové formy a nahradiť sa tými svetlými, s čím pomáha neuveriteľné množstvo duchovných bytostí a duší už odlúčených zo Zeme. Aj keď to všetko nie je viditeľné pozemským zrakom, čoskoro sa to všetko začne zhmotňovať a nezostane nič po starom.

Daniel

Tvorba reality

Tvorba reality

Tento text má za cieľ upozorniť na dôležitosť toho, ako uvažujeme a konáme, pretože v dnešnej významnej dobe, keď prebieha veľký boj svetla s temnotou, sa stretávajú 2 reality a my ľudia určujeme kam vysielame svoju energiu, teda ktorú zhmotňujeme. Človek má slobodnú vôľu a to dokáže byť pre neho požehnaním aj skazou. Či si to uvedomujeme alebo nie, každou myšlienkou, pocitom a činom neustále niečo zhmotňujeme. Každá myšlienka, ktorá má dostatočnú silu sa k nám vráti v podobe tzv. karmy a dokonca so zväčšenou silou, keďže sa nabalí s podobne vyslanými útvarmi od iných ľudí. Aj keď mnoho ľudí chápe význam slov „čo človek zaseje to aj zožne“, len málo z nich si uvedomuje ich vážnosť a neomylnú presnosť. Ľudský duch si v každej chvíli niečo priťahuje, niečo tvorí. Kam zameriava svoju pozornosť, to rastie.

O týchto skutočnostiach som už písal. Dôvod prečo vznikol tento text je ten, že medzi ľuďmi sa totiž šíri novodobý mor a to negativita. Či ide o nevedomé obyvateľstvo, ale aj o to prebudené. Na základe toho, čo vidia vo svete predpokladajú budúce udalosti a uberanie života na Zemi. Tvoria si svoju realitu na základe vonkajších udalostí. Lenže toto vie vyčítať každý hlupák. To, čo vie múdry človek je posudzovanie veci intuíciou a uvedomovanie si svojej tvorivej sily. Ľudia sa delia na dva negativistické tábory. Jedna časť je nevedomé obyvateľstvo, tzv. poslušné ovečky a ich myšlienky na dianie sveta je v podstate vytvorené vonkajšími impulzmi, sú zmanipulovaní. Druhá skupina sú tzv. prebudení, ktorí vedia kde je pravda a vedia o rôznych manipuláciach a o sile myšlienky. Paradoxne aj medzi týmito sa šíri závan negatívneho uvažovania. Nadáva sa na vládu, nadáva sa na drahé potraviny, nadáva sa na spoločnosť, dokonca niektorí tvrdia, ako všetko speje k nastoleniu NWO a podobne. Netvrdím, že človek by sa mal usmievať a tváriť sa, že sa nič nedeje počas toho ako okolo neho horí, ale uvedomujme si akú energiu vysielame! Ako mor sa šíri táto novodobá apatia voči svetu, tento chorobný negativistický pohľad na veci. Všade počuť iba sťažovanie na to či ono a ľudia to takto prijímajú ako svoju realitu. Čo potom asi môže vzísť z takéhoto uvažovania? No predsa nič dobré! Nie je jedno čo si myslíme a ako vidíme svet, pretože všetko sa to premieta do kolektívneho vedomia a prináša nám to rovnorodé ovocie. Pokiaľ si v reštaurácii objednám halušky, nedonesú mi predsa údené koleno. Je to tak prosté na pochopenie a presne ten istý princíp funguje neomylne a spravodlivo vo vesmíre.

Prestaňme sa hrabať v sračkách, prestaňme sa dobrovoľne podieľať na tvorení temného sveta. Presne takto bolo vždy ľudstvo vedené stádovito tam, kde ho potrebovali. Mocní tohto sveta, ktorí z úzadia ťahajú za nitky sú zasvätení do duchovných tajomstiev a sú si dobre vedomí tvorivej sily ľudskej duše. Preto im v dnešnej mediálnej dobe stačí vypustiť do sveta nejakú informáciu a stádovité ľudstvo si spraví hystériu samo. Ostatné sa už postupne postará samo o seba. Stačí vypustiť náčrt temnej reality, a my ľudia túto realitu sami dobrovoľne zhmotníme. Prečo sa tí, ktorí sa usilujú o svetlo, podieľajú na tvorení nízkych energií? Vstúpme si do seba a prestaňme sa nechať ovládať vonkajšími vplyvmi. S prichádzajúcimi energiami prichádza obrovská príležitosť pre nás všetkých. Tieto energie nám totiž dávajú príležitosť oslobodiť sa, možnosť zmeny zloženia spoločnosti a bytia na Zemi ako takého. Nejde o ďalšiu formu režimu, ale o reštruktualizáciu a preduchovnenie ľudstva. Teraz sa prelínajú časové línie a my si vyberáme, na ktorej sa chceme nachádzať, ktorú budeme svojimi myšlienkami manifestovať. Dávajme preto pozor na to, ako uvažujeme a čo tvoríme, ako zúžitkuvávame prichádzajúce energie.

Pokiaľ sa mi niečo nepáči, mám možnosť buď to zmeniť, zmieriť sa s tým, alebo odísť od toho. Pokiaľ s niečím nesúhlasime, máme právo sa voči tomu ohradiť. Realita je však taká, že Slovák nič neurobí, ale za to vie hojne plytvať svojou energiou na neužitočné veci. Tento text nemá za cieľ tvrdiť, že by sa človek mal iba usmievať, pozerať sa na to pekné a vôbec si nevšímať to zlé. Ale je predsa rozdiel s niečím nesúhlasiť a priťahovať si to ako svoju realitu! Uvedomme si už konečne, že každý náš pocit a myšlienka má tvorivú silu a tvorí svet okolo nás. Práve na to sa dnes temná strana sústreďuje najviac a používa to proti nám. Začnime vnímať ťažké situácie ako príležitosť k obratu, pretože práve k tomu nás ťažká doba vedie. Učí nás to zmene a novému spôsobu žitia a uvažovania. Musia sa zároveň zhmotniť naše myšlienky, aby sme pochopili, do čoho sme sa zaplietli a oslobodili sa z toho, hľadali nové možnosti. Zmeňme svoje uvažovanie a pokiaľ sa ocitneme uprostred temnoty, svieťme. Nenechajme sa pohltiť okolitou energiou, ale tvorme v sebe svoju vlastnú energiu, ktorá pohltí ostatných. Dokážeme predsa viac ako iba nadávať spolu s ostatnými. Vzchopme sa! Šírenie temných scenárov nie je žiadna osveta. Skutočne prebudený človek nebude svojou energiou posilňovať temnotu, ale o to viac vzchopí sily a začne tvoriť povznášajúce prúdy.

Zmena musí vzísť zvnútra a odtiaľ sa následne preleje do vonkajších udalostí. Preto tvorme v sebe svetlo a svetlo nás obklopí, povznesie nahor a prinesie spásu.

Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete