Sedem cností a sedem hlavných hriechov – ZÁVISŤ, DOBROPRAJNOSŤ

Sedem cností a sedem hlavných hriechov – ZÁVISŤ, DOBROPRAJNOSŤ

ZÁVISŤ:

Závisť (nenávisť, našepkávanie, nactiutŕhanie, jasot pri protivenstvách, trápenie v úspechoch).

Závisť spočíva v túžbe po niečom, čo má niekto iný, v snahe získať predmet tejto túžby, a niekedy i za cenu zavrhnutiahodných činov. Význam slova je pozerať sa so zlým úmyslom, je to neprajný postoj vyvolaný pohľadom na výhody, z ktorých sa tešia ostatní.

Nenávisť môže vzniknúť aj z hnevu aj závisti. Nenávisť je protikladom lásky. Príčinou potešenia, radosti je láska, príčinou nenávisti je smútok, je to smútok z dobra blížneho, tak sa nám dobro blížneho stáva nenávideným. A tak zo závisti vzniká nenávisť.

Závidieť sa dajú materiálne veci, rodina, deti, láska, spoločenské postavenie, úspechy, krása, priateľstvo a všetky cnosti. Je toho samozrejme ešte oveľa viac.

Závistlivému človeku objekt jeho závisti nastavuje zrkadlo jeho zlyhania alebo neúspechu, slabej vôle a porovnáva sa s druhým, namiesto toho aby pracoval na zmene seba samého k lepšiemu.

Je to dôsledok lenivosti ducha a vládnutia rozumu, čím je človek pripútaný k materiálnym veciam, ktoré uprednostňuje pred skutočnými hodnotami ducha.

Protipólom závisti je dobroprajnosť.

DOBROPRAJNOSŤ:

Dobroprajnosť (dobrota) je predovšetkým láskavosť, ľudskosť, obdiv, charita, súcit, priateľstvo bez predsudkov a príčiny, žičlivosť, želanie dobra, dobrotivosť.

Je vnútorným priateľským postojom k iným, vyjadruje sa v radovaní i trpení s inými. Dobroprajný človek praje iným dobro v slove a čine.

Dobrota je vnútorný postoj človeka, ktorým želáme dobro blížnemu, a preukazujeme mu dobro vo všetkých možných situáciách. Dobrota vidí v každom človeku len to dobré, vidí dôstojnosť a krásu človeka a vhodne na ňu reaguje. Dobrota voči zvieratám a voči prírode je tiež znakom veľkodušnej osoby.

Byť dobroprajný, dobrý, vytvárať dobro, byť príkladom iným a želať blížnemu dobro, znamená poznať Božie zákony a podľa nich žiť, a tým sa jednoznačne vytvára dobro.

Byť dobroprajným, dobrým, dobrotivým si často vyžaduje sebazaprenie, teda zrieknutie sa vlastného dobra v prospech dobra iných. Skutočná dobrota spočíva v zdravom záujme o blaho iných i svoje. A tomu sa hovorí láska.

Zdroj

Vďačnosť Láske z Lásky v Láske

Vďačnosť Láske z Lásky v Láske

Ďakujem za všetko, čo ma postretlo.

Dobré ma napĺňa radosťou a nepríjemnejšie ma učí.

Čomu? Prijatiu, trpezlivosti, možnosti vlastnej voľby i tomu, že nie som bez_mocná, pokiaľ sa nepoddám a „neuverím“ „zlým“ hlasom okolo.

Ďakujem, že smiem užívať a využívať silu.
Ďakujem za múdre rady.
Ďakujem že „počujem“ a „vidím“.
Ďakujem že cítim a viem sa za to postaviť.
Ďakujem, že sa nebojím, ani nehanbím byť sama sebou.
Ďakujem, že som trpezlivá a akceptujem svoje chyby a dokážem si ich odpustiť.
Ďakujem, že si s pokorou uvedomujem svoju malosť i svoju veľkosť.
Ďakujem, že viem si priznať chyby.
Ďakujem, že sa viem ospravedlniť.
Ďakujem, že som bdelá a nenechávam veci, udalosti, či ľudí prejsť okolo bez povšimnutia.
Ďakujem , že z minima dokážem vyťažiť maximum.
Ďakujem, že sa viem tešiť z mála.
Ďakujem, že som hodna i (hodná) :-).
Ďakujem, že nezotrvávam dlho v nie pozitívnych myšlienkach.
Ďakujem za pomoc a silu, ktorá bez prestania tu je a v podobe nových udalostí a ľudí prichádza a je „naliate“.
Ďakujem, že nepodlieham pokušeniam (samozrejme že občas podľahnem, ale teraz ďakujeme 🙂 a sme pozitívni 🙂 ).
Ďakujem, že ak sa pomýlim, viem sa vrátiť „z kratšej cesty“.
Ďakujem za chyby, ktoré robím, lebo vďaka nim sa stávam múdrejšou.
Ďakujem že mám odvahu robiť chyby , lebo idem najlepšie ako viem s vierou v správnosť svojich rozhodnutí.
Ďakujem, že konám uvážene a v súzvuku s tým čo cítim, teda so svojou dušou.
Ďakujem, že verím vo svoje sny.
Ďakujem za podporu pri ich plnení.
Ďakujem za ukázanie a dokázanie , že všetko je možné.
Ďakujem za silu a povzbudenie, že smiem, môžem ba musím ich naplniť.
Ďakujem za prejavenú dôveru.
Ďakujem za spoločné zdieľanie.
Ďakujem za čas, ktorý je len pre mňa.
Ďakujem za mnohé dôverné odhalenia.
Ďakujem za chcenie, aby som porozumela – precítila.
Ďakujem za modlitby ktoré vykonávajú za mňa a pre mňa iní.
Ďakujem za krásne a povzbudivé slová.
Ďakujem za články ktoré pre mňa píšu.
Ďakujem za každú námahu „kvôli mne“ „k vôli mne“.
Ďakujem za inšpiráciu, že ja môžem písať.
Ďakujem za Lásku, za tú ktorú vidím i cítim i za tú o ktorej sa domnievam.
Ďakujem za neistotu, lebo tá ma robí istejšou.
Ďakujem za masky, lebo ma robia obozretnejšou a bdelejšou.
Ďakujem, že som stretla výnimočnosť.
Ďakujem, že sa dotkla mojej duše.
Ďakujem, že bola pocítená a precítená moja duša.
Ďakujem, že si.
Ďakujem že ste.
Ďakujem že som.
Ďakujem za odhalenie tienistých stránok môjho ja, lebo viem koľko práce musím na sebe vykonať.
Ďakujem, že napriek „realite“ zostáva/š/m/me/te/jú.
Ďakujem že v tomto nie jednoduchom „hmotnom“ svete sa presadzujú iné hodnoty.
Ďakujem, že mi veríš.
Ďakujem že pýtaš radu.
Ďakujem že smiem dať, keď je mi umožnené.
Ďakujem za neustály prílev sily v mojej snahe žiť Pravdu i Lásku
Ďakujem, že smiem byť v službe svetla.
Ďakujem, že moja viera je presvedčenie.
Ďakujem za každodenné prekvapenia.
Ďakujem, že ma vidíš, cítiš, počuješ, nepúšťaš a neopúšťaš.
Ďakujem za vnímavosť a bdelosť, lebo inak by sme neboli spojení.

Tatiana

Sedem cností a sedem hlavných hriechov – ZÁVISŤ, DOBROPRAJNOSŤ

Sedem cností a sedem hlavných hriechov – HNEV, MIERUMILOVNOSŤ

HNEV:

Hnev je silná, výbušná, búrlivá, okamžitá reakcia na urážku, odhalenie klamstva, nesúhlas s názorom, kritikou… Má rôzne prejavy, ako zlosť, zúrivosť, rozhorčenosť, besnenie, pobúrenosť, pomstychtivosť. Hnev u človeka môže prerásť do nenávisti alebo až do agresie, a to slovnej (vulgárne vyjadrovanie, kliatie), deštruktívnej (ničenie a rozbíjanie predmetov), fyzickej (fyzické násilie i zabitie).

V živote sa veľmi často stretávame so správami o činoch, za ktorými je hnev, či už otvorený alebo skrytý: násilia, pomsty, útoky, terorizmus, vraždy, zneužívanie iných, výsmech…

Treba však rozlišovať hnev, ako emóciu, ktorá nám signalizuje nespravodlivosť voči nám zo strany iných, a správanie založené na hneve.

Prejavom hnevlivého človeka nie je len výbuch hnevu alebo otvorená zlosť, ktoré sú znakom nesprávneho alebo hriešneho správania. Správanie, ktoré je výsledkom hnevu, má aj skryté podoby, ako napríklad nerozprávanie sa s človekom, na ktorého sme nahnevaný, alebo vyhýbanie sa jeho prítomnosti, ohováranie, irónia, sarkazmus, čierny humor.

Protipólom hnevu je mierumilovnosť.

MIERUMILOVNOSŤ:

Mierumilovnosť znamená trpezlivosť, zhovievavosť, vyrovnanosť, láskavosť. Vyriešenie konfliktu mierumilovne, aj keď sa druhá strana uchýli k násiliu. Je to schopnosť odpustiť, zľutovať sa. Láskavosť je vyvážený stred medzi hnevom a slabošstvom.

Človek s touto cnosťou je pokojamilovný, usiluje sa o udržanie mieru, o mierové a pokojné riešenie sporov, nevyvoláva hádky, ale snaží sa ich urovnať, je pokojný, mierny, tichý, umiernený, krotký, tolerantný, zmierlivý, nevýbojný, nebojovný.

Mierumilovný človek, ktorý pocíti hnev ako signalizáciu nespravodlivosti voči sebe zo strany iných, rieši situáciu mierumilovne, nekonfliktne. Robí to rozhovorom s druhou stranou, ak je to možné. Je potrebné vec otvoriť, povedať si pravdu, a na rovinu povedať čo sa stalo a čo si o tom myslia, a netvárili sa, že sa nič nedeje.

Mierumilovný človek koná na rovinu, v mieri, pokojne a bez toho aby spôsobil ujmu blížnemu.

Zdroj

Vďačnosť Láske z Lásky v Láske

Čo môžeme urobiť dnes neodkladajme na zajtra

Odkladanie nie je veľmi múdre. Zajtra sa budeme rovnako musieť rozhodovať a rozhodnúť, tak prečo nie dnes? Myslíme si, že zajtra budeme o niečo múdrejší ako dnes? Myslíme si, že zajtra budeme mať v sebe viac života? Zajtrajšok však vôbec nemusí byť…. Nechcem, aby to vyznievalo pesimisticky, ale skôr motivujúco.
Zajtra budeme starší, možno budeme mať možno ešte menej odvahy ako dnes, zajtra budeme možno viac vymýšľať výhovorky prečo nie …
S každým dňom sa približuje i náš „posledný deň“ – a tak stále váhame a utekáme pred rozhodnutiami a sme plní strachov z nesprávnych rozhodnutí. ČO ak???? Keď pocítiš, vyskúšaj a choď za hlasom svojho srdca (svojej duše) a uvidíš …, niečo to určite prinesie 🙂
Neodkladajme veci na zajtra, pretože …. Kto vie? Zajtrajší deň možno príde a možno nie…. (a to si uvedomujem omnoho viac po dnešnom „zážitku“ – ale o tom inokedy). Keď sa máme možnosť rozhodnúť, rozhodnime sa tu a teraz.
Užívajme každú sekundu svojho života naplno (nemám na mysli „užívanie“, že si robím čo chcem bez pohľadu hore, pred seba, do seba, za seba i voči ostatným, mám na mysli skutočné vnútorné prežívanie radosti, pokoja a počúvanie svojej duše (tých prvotných , spontánnych impulzov 🙂 )
Krásny deň
Tatiana

Sedem cností a sedem hlavných hriechov – ZÁVISŤ, DOBROPRAJNOSŤ

Sedem cností a sedem hlavných hriechov – OBŽERSTVO, STRIEDMOSŤ

OBŽERSTVO:

Obžerstvo (nenásytnosť) je nadmerné, nestriedme jedenie a pitie a mrhanie pokrmom. K tomu patrí aj prieberčivosť v pokrme, pitie alkoholu, drogy, fajčenie a pod. Oddávanie sa pôžitkom z požívania pokrmov, pitia alkoholu, fajčenia, užívania omamných látok… Nie je tomu ani tak dávno, keď sme si pokrm vážili, nebolo ho nadbytok a človek sa naň aj patrične narobil. A z toho mála čo zostalo, tak išlo domácim zvieratám a nie do smetí. Dnešný konzumný spôsob života, presne charakterizuje obžerstvo v dnešnej dobe, kde preplnené nákupné košíky, vyberané pokrmy a nápoje sú dôležitejšie ako čokoľvek iné. Stačí jeden dva dni voľna, keď nie je otvorený obchod a nákupné centrá sú niekoľko dní predtým plné ľudí. Tlak konzumu a reklamy je príliš silný. Mnohí ľudia stratili nad sebou kontrolu. Prišli pomaly o zdravý rozum. Stali sa zúrivými konzumentmi. Prakticky bez obmedzenia. Obžerstvo spolu so smilstvom je oddávanie sa pôžitkom tela, kde tomuto celému vládne rozum. Došlo to až tak ďaleko, že prevažne mladí ľudia poriadajú stretnutia (párty) s úmyslom oddávania sa pôžitkom jedenia, pitia, omamných látok a smilstva a v extrémnych prípadoch pod vplyvom spomínaných pôžitkoch aj uctievanie temna. Obžerstvo v akejkoľvek forme poškodzuje telo, ktoré potom nemôže správne slúžiť duchu v jeho vývoji, v zdokonaľovaní.

Protipólom obžerstva je striedmosť.

STRIEDMOSŤ:

Striedmosť je umiernenosť, sebakontrola, zdržanlivosť a miera, vnímanie celou mysľou, sebaovládanie, vyrovnanosť. Vyjadruje múdry a vyrovnaný vzťah k materiálnym statkom. Striedmy človek má kontrolu nad vlastnou spotrebou. Striedmy človek dobre a dokonale pozná svoje skutočné potreby. Dobre pozná, koľko skutočne potrebuje. To mu dáva pocit spokojnosti a vnútornej rovnováhy. Striedmy človek nikdy nesúťaží so svojim okolím. Nepotrebuje sa s nikým porovnávať. Vie, čo skutočne potrebuje a je spokojný s tým, čo má. Striedmosť je spojená s vysokou dávkou sebadisciplíny. Striedmosť je známka duchovnej zrelosti.

Striedmosť je základom zdravia. Základom dobrej telesnej a duševnej kondície. Striedmosť v jedle a pití je základom dobrého zdravia a dlhého života. Striedmosť v míňaní peňazí je základom dostatku a dlhodobej osobnej prosperity. Základom pokoja a dobrých výsledkov.

Striedmosť je nesmierne cenná ľudská hodnota. Symbol dôstojnosti, rešpektu a uznania.

Striedmosť má byť v práci, ako aj v oddychu. Príliš nezodpovedným telesným preťažovaním, či už prácou, cvičením alebo športom, človek ľahkovážne mrhá svojou životnou energiou, ktorá mu potom chýba na dozrievanie jeho ducha tu na zemi. Podobne je to aj s oddychom. Človek, ktorý trávi väčšinu svojho času oddychovaním, nič nerobením, postupne sa stáva strnulým, lenivým až stráca zmysel života. Striedmy človek nachádza vyrovnanosť v práci aj v oddychu.

Zdroj

Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete