Dar víťazstva! Tu je! Berme a víťazme!

„Len v starých bájkach víťazí česť. Čoraz viac pravdy má tvrdá päsť.“ Tieto slová z vianočnej piesne skupiny Lojzo dokonale vystihujú stav, v ktorom sa nachádzame. O víťazstve dobra a cti sa hovorí len v rozprávkach. A aj to len v starších rozprávkach, nie v tých súčasných moderných, ktoré sú hodnotovo a obsahovo o niečom úplne inom, ako o víťazstve dobra.

Dnes víťazí zlo, klamstvo, úklady, manipulácie a tvrdá päsť. Milióny ľudí tomu uverili a podľa toho sa aj riadia. Víťazstvo dobra, cti a spravodlivosti sa stalo niečím, čo je určené len pre naivných.

Ľudia si ale neuvedomujú, že práve ich nedôvera vo víťazstvo Svetla a jeho hodnôt dobra, spravodlivosti a cti je jednou zo zásadných príčin nedostatku Svetla na zemi. Dosiahnutie takéhoto všeobecného vnútorného stavu nedôvery je dokonalým úkladom temna, ktorému sme sadli na lep.

Ako k tomu došlo?

Stalo sa to tak, že v dávnej minulosti v nejakej veci získali svojim jednaním a svojimi činmi zlí ľudia prevahu nad dobrými a boli silnejší. Táto skutočnosť otriasla vnútornou dôverou dobrých ľudí. Ich otras viedol k pochybnostiam. Viedol k strate dôvery v spravodlivé účinky zákonov Božích a v ich víťaznú silu.

Namiesto uvedomenia si, že víťazná sila zákonov Stvoriteľa sa prejaví všade tam, kde človek stojí s čistým chcením a s presvedčením, že Svetlo je silnejšie než temno, začal človek pochybovať. Namiesto vzchopenia sa k ešte väčšej čistote a konaniu dobra, k ešte väčšiemu úsiliu o dosahovanie cností a o správne, ľudsky láskyplné jednanie, naplnené cťou, ktoré predsa musí vždy zvíťaziť, došlo naopak k oslabeniu dôvery vo Svetlo.

Na základe týchto pochybností a tejto nedôvery, ktorá pomaly vzrastala, došlo napokon k odpojeniu ľudí od Svetla a od jeho víťaznej sily.

Bola to dokonalá pasca, vytvorená temnom, pretože takýmto spôsobom, skrze našu, ľudskú vnútornú pochybnosť a kolísanie, nám bola ukradnutá sila, plynúca z prežívania istoty víťazstva Svetla, ku ktorému dochádza vždy, keď sa človek poctivo snaží o dobro, čistotu myšlienok a úctu k blížnym.

Temno potrebovalo otriasť vnútornou dôverou ľudí vo Svetlo preto, aby sa počiatočné jednotlivé prípady víťazstva zla stávali postupne pravidlom. Temno potrebovalo dosiahnuť, aby ľudia prestali veriť vo víťazstvo dobra, lásky, čistoty, spravodlivosti a Vôle Stvoriteľa, a aby nikdy nepochopili, že práve o takúto trvalú vnútornú pochybnosť temnu išlo.

Že mu išlo o otrasenie a spochybnenie dôvery vo víťazstvo Svetla, skrze ktorú toto víťazstvo prichádza!

Temno rafinovane zlomilo ľudí v tomto smere vnútorne, v ich vedomí, na základe čoho potom mohlo začať čoraz viacej víťaziť zlo. Keby sa ale temnu tento husársky kúsok nepodaril a ono by nedokázalo zásadným spôsobom otriasť vnútornou dôverou ľudí, nemohlo by zlo vôbec nikdy začať tak rapídne reálne víťaziť.

Kľúč ku všetkému je skrytý v našom vnútri a v našej psychike. V našom vnútri sa ale tiež stále ukrýva možnosť víťazstva Svetla, len je tomu potrebné uveriť. Len je treba prehliadnuť túto zákernú pascu temna a znovu v sebe získať a vybudovať neotrasiteľné presvedčenie vo víťazstvo Svetla a dobra, aby skrze toto, ľuďmi opätovne obnovené presvedčenie, mohlo konečne začať prúdiť Svetlo a reálne víťaziť.

Treba ale vedieť ešte jednu dôležitú vec. Naše presvedčene vo víťazstvo dobra musí mať nevyhnutne oporu v zákonoch stvorenia, pretože Svetlo môže prúdiť len tam, kde sa človek snaží o súlad s Božími zákonmi vo stvorení.

Ak teda snáď aj niekdy v človeku vyvstalo živé presvedčenie vo víťazstvo Svetla, ale žiaľ, usiloval sa neraz o jeho dosiahnutie spôsobom, ktorý nemal oporu v zákonoch stvorenia, nemohla mu byť sprostredkovaná potrebná pomoc prírodných bytostí a duchovných pomocníkov. Preto malo opäť navrch temno, využívajúce ľudskú neznalosť zákonitostí vo stvorení.

Potrebné pomoci pre vedomé privádzanie víťazstva Svetla na zemi teda nemohli prísť kvôli absencii poznania o fungovaní zákonov stvorenia, ktoré zúfalo chýbalo dokonca aj v cirkvách. Z tohto dôvodu nemohlo presvedčenie o víťazstve Svetla žiariť tak, ako bolo nevyhnutné. Chýbalo poznanie Božej Pravdy, ktorá by ľudí spojila s najvyššími silami stvorenia.

Aby bola odstránená táto prekážka, bola ľuďom sprostredkovaná Pravda v Posolstve Grálu, aby nezostal nevedomý nikto, kto túži po živote v súlade so zákonmi Pána vo stvorení. Týmto pádom majú ľudia dneška, žijúci v dobe Veľkej očisty k dispozícii všetko potrebné k tomu, aby sa skrze ich živé presvedčenie o víťazstve Svetla a skrze ich oporu v poznaní zákonov stvorenia mohli stať pravými bojovníkmi Svetla na zemi.

Ale to stále ešte nie je všetko!

V dnešnej dobe očisty môže byť neochvejné presvedčenie vo víťazstvo Svetla opreté nie len o znalosť zákonov stvorenia, ale zároveň podporené očistným lúčom Pánovho Svetla, v ktorého žiare zostupuje k zemi v oblakoch zasľúbený Syn Človeka. Prúdenie Svetla Syna Človeka posilňuje a uzdravuje všetko, čo usiluje k Svetlu, ale zároveň likviduje všetko, čo je od Svetla vzdialené.

Jeho víťazná sila prináša požehnanie a podporu každému človeku, ktorý má presvedčenie vo víťazstvo Svetla i oporu v znalosti zákonov stvorenia, aby jeho prostredníctvom, skrze vyžarovanie jeho osobnosti, mohlo byť vnášané do pozemskej úrovne víťazné prúdenie Svetla.

Takýmto spôsobom sa týmto skutočnostiam vnútorne otvorení ľudia môžu a majú stať spolupracovníkmi víťazného ťaženia Svetla na zemi. Skrze vyžarovanie každého človeka, ktorý usiluje o čistotu, dobro, lásku k blížnym a spĺňa vyššie spomínané predpoklady, môže až do najhrubšej hmotnosti zasahovať sila Svetlého rytierstva, prichádzajúceho spolu s lúčom Syna Človeka, ktorému nemôže dlhodobo odolávať nijaké temno na zemi.

Dni temna na našej planéte sú spočítané! Už melie z posledného! Všetko staré sa neodvratne rúca a nové sa stáva skutočnosťou!

A až bude všetko zlo odstránené zo zeme, sila Svetlého žiarenia Syna Človeka nedovolí, aby sa niečo z toho starého, zlého a nesprávneho vrátilo k životu a znovu pozdvihlo svoju hlavu.

Sláva Bohu na výsostiach! Pokoj ľuďom čistého a vnútra a dobrého chcenia na novej, očistenej zemi, zbavenej všetkého temna.

Radujme sa a chváľme nášho dobrotivého nebeského Otca, ktorý vo svojej nekonečnej dôvere vložil všetky potrebné kľúče od zlatej brány víťazstva do našich rúk.

Milan Šupa

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *