O ruke Pána, ktorá bije, a o jeho druhej ruke, ktorá lieči a pomáha

Naše univerzum je podriadené dvom základným princípom. Láske a Spravodlivosti. Všetko dianie vo stvorení prebieha v ich rámci a prejavuje sa vo fungovaní spoločnosti i v našich vlastných životoch a osudoch.

Tieto dva princípy pôsobili vo stvorení od nepamäti, avšak v súčasnosti, v dobe očisty zeme, bude ich žiarenie vystupňované na maximálnu mieru. Konečným cieľom ich bezprecedentného tlaku bude dosiahnutie Harmónie na zemi. Alebo presnejšie vyjadrené, vynútenie Harmónie a harmonického života na zemi.

Ľudia mali totiž celé tisícročia na to, aby sa sami a dobrovoľne včlenili svojim myslením, svojimi životmi i svojim jednaním do princípu Lásky a Spravodlivosti, ktoré vo vzájomnej súčinnosti vytvárajú harmóniu. Ale žiaľ, ani po tisícročiach k tomu nedošlo. Aj po tisícročiach je ľudstvo od toho vzdialené. A to dokonca možno viac, ako predtým.

Z tohto dôvodu bude ich pôsobenie v očiste zosilnené vo forme žiarenia do takej miery, že nebude úniku. Že nebude inej možnosti. Že človek sa buď podriadi, alebo nepodriadi a zahynie. Zahynie, pretože nič a nikto nemôže trvalo obstáť v protichodnom postavení voči dvom základným princípom, fungujúcim vo stvorení. Nemôže obstáť ako trvalý nepriateľ Harmónie, ktorá tu už konečne má zavládnuť.

Ako to celé bude prebiehať? Ako bude pôsobiť ruka Pána, podliehajúca princípu Spravodlivosti, ktorá bije, aby vynútila harmonický život na zemi? A ako bude pôsobiť ruka Pána, podliehajúca princípu Lásky, ktorá bude liečiť a pomáhať všetkým, ktorí sa pod tlakom úderov Spravodlivosti Pána obrátia k Svetlu a k dobrému chceniu?

Ruka Pána, naplňujúca princíp Spravodlivosti, bude pôsobiť prostredníctvom žiarenia, nekompromisne vymedzujúceho pevné mantinely. V týchto mantineloch sa bude musieť pohybovať ľudské chcenie, myslenie, emócie i celý vnútorný život. Vybočenie z vymedzených mantinelov bude možné, avšak podľa miery vybočenia iba za cenu ľahkých, alebo ťažkých zdravotných dôsledkov. Alebo dokonca za cenu smrti.

Subjektívne to bude človekom pociťované tak, že každá myšlienka, každá emócia a každý vnútorný stav, ktorý svojou negativitou vybočí s prísne stanovených mantinelov Svetlom vyžadovanej vnútornej čistoty, radosti, jasu, harmónie a dobrosrdečnosti sa nejako telesne negatívne prejaví. Každá nečistá myšlienka, každé pochmúrne vnútorné naladenie spôsobujúce stratu radosti, každá duševná ťažoba a vnútorná disharmónia sa okamžite premietne do nášho telesného aparátu, čím bude dotyčnému človeku jasne ukázané, že touto cestou ďalej ísť nemôže. Ak ňou ale aj napriek tomu pôjde a nebude výstrahu rešpektovať, čaká ho v druhom slede prudký zdravotný atak, trebárs v podobe náhlej mozgovej príhody, infarktu a podobne.

Napríklad ten, kto žije v strese a ustavične sa naháňa, aby všetko stíhal, jasne zdravotne pocíti, že musí spomaliť a zastaviť sa. Že musí žiť a pracovať pokojnejšie a harmonickejšie.

Ten, kto sa často zlostí a často rozčuľuje pocíti, že v tom nemôže ďalej pokračovať, lebo inak ho, ako sa ľudovo hovorí, „klepne“.

Bude to drsná a nekompromisná výchova k harmónii, ktorú už mnohí ľudia sami na sebe prežívajú a pociťujú. Bude to tlak na premenu osobnosti, vyvíjaný Zhora, a to aj za cenu reálneho poškodenia zdravia, alebo dokonca za cenu smrti.

Úzka, veľmi úzka bude brána Harmónie, ktorou budú musieť prejsť ľudia do novej éry života na zemi, podriadenej Vôli Stvoriteľa. Prechod bránou Harmónie do nového veku bude tak úzky a tak nekompromisne vymedzený, že to nemusí zvládnuť dokonca ani celé ľudstvo. A keby zo všetkých ľudí na zemi mala zostať hoci len tisícka, nespôsobí to ani len minimálne zľavenie podmienok prechodu bránou Harmónie. Takto bude pôsobiť v súčasnej očiste zeme ruka Pána, naplňujúca princíp Spravodlivosti, ktorá bude vynucovať a vyžadovať dodržiavanie duševnej i telesnej harmónie.

Ale všade tam, kde pod tlakom Pánovej Spravodlivosti dôjde k zdravotnému poškodeniu tela, avšak zároveň spolu s ním k duchovnému precitnutiu dotyčného a k nastúpeniu cesty Harmónie a dodržiavania Pánovej Vôle, všade tam sa k človeku okamžite vystrie ruka Božej Lásky, aby liečila rany jeho tela. Aby ho všemožne podporovala a pomáhala mu v jeho prvých krokoch na ceste k Harmónii a k harmonickému spolužitiu všetkých vedomých bytostí, žijúcich vo stvorení.

Tak, ako matka dňom i nocou ochraňuje svoje dieťa, úplne rovnako bude aj bezbrehá Láska a Dobrota nášho nebeského Otca ochraňovať každého, kto sa vydá na cestu dobrého chcenia a čistého, radostného myslenia. Na cestu rešpektovania Vôle Najvyššieho a úcty k blížnym.

Ostré hroty šípov žiarenia Spravodlivosti Pána sa už dnes začínajú zabodávať do duší i tiel ľudí, presne zasahujúc všetky ich vnútorné i vonkajšie slabiny, vzďaľujúce ich od princípu harmónie. Bolestný zásah týchto šípov nám všetkým ukáže, kde a čím sa previňujeme voči harmónii. Ukáže nám, kadiaľ už cesta nevedie.

Hroty šípov žiarenia Spravodlivosti Pána zároveň presne stanovia hranice, v ktorých rozmedzí sa má pohybovať naše chcenie, myslenie, emócie a celý vnútorný život. Ak to ľudia nebudú chcieť rešpektovať a dodržiavať, oni sami sa budú bolestne zraňovať o hroty týchto šípov, aby si takýmto spôsobom uvedomili a v prežívaní na vlastnej koži pochopili, kadiaľ presne vedie jediná možná cesta života, bytia a myslenia vo stvorení. Požehnaný každý, kto to dokáže pochopiť a začne sa osobnostne vtesnávať do mantinelov, nekompromisne vymedzených Vyššou Mocou, čím vykročí na cestu k Svetlu.

Tento text vznikol preto, aby ľudia poznali a chápali čo sa deje, keď to dopadne na nich samotných. Keď sa to bude diať v ich dušiach, mysliach a telách.

A tento text vznikol aj preto, aby ľudia nemuseli navždy zahynúť v hustom a neutíchajúcom daždi šípov, ktoré na nich budú dopadať z prísnej ruky Spravodlivosti Pána, ale aby namiesto toho mohli byť nesení rukou bezbrehej Pánovej Lásky ako na anjelských krídlách. Lebo Láska Pána stále čaká na to, aby sme sa vydali na cestu Svetla a ona nám pri tom mohla všemožne pomáhať, podporovať nás, ochraňovať nás a liečiť rany nášho tela i duše.

Nech nám všetkým v tomto našom úsilí a v týchto vážnych časoch pomáha náš dobrotivý Otec nebeský.

PS. Keď si zadáte do internetového prehliadača slovné spojenie „duchovné príčiny chorôb“, ukáže sa vám mnoho zdrojov. Nájdete v nich vysvetlenie vzťahu medzi konkrétnym disharmonickým duševným stavom a jemu zodpovedajúcou konkrétnou chorobou.

Skutočné uzdravenie spočíva v tom, že prostredníctvom takzvanej pozitívnej afirmácie zmeníme pozitívnym spôsobom svoj duševný stav. Tým vnútorne eliminujeme skutočnú príčinu choroby a môžeme sa uzdraviť.

Tento princíp bude v nadchádzajúcej očiste zeme vyhrotený na maximum tak, že rôzne telesné choroby nás budú svojimi intenzívnymi príznakmi nútiť k uskutočneniu zodpovedajúcej vnútornej duševnej zmeny, a tým zároveň k uzdraveniu a k dosiahnutiu duševnej harmónie.

Milan Šupa

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *