Pravda je podstatou sveta

Pravda nie je názorom a ani pravdivosťou. Pravda nie je ani schéma, ani šablóna a už vôbec nie dogma. Pravda nie je zároveň pre človeka nič zložité a nepochopiteľné.
Pravda, je Podstatou sveta!
Je Živým zákonom a tým najvyšším zdrojom Energie a Sily, ktorý je u Boha.
Viditeľný záhal Pravdy Božej, tvorí Žiariaci Rovnoramenný kríž, ktorý zároveň vypovedá o Dokonalosti, ktorá je súčasťou Pravdy rovnako, ako aj Spravodlivosť.
Pravda a Spravodlivosť, sú od seba neoddeliteľné a sú zároveň neoddeliteľnou súčasťou Stvoriteľa. Stvoriteľ, z času na čas, prinášal skrze svojich poslov a prorokov, Poznanie z tohto nevyčerpateľného Zdroja Živej Pravdy i pozemskému ľudstvu. Pretože iba pochopením toho, ako funguje svet, vyvíjajúc sa výhradne iba skrze Božie zákony, sa môže i človek zdokonaľovať, vyvíjať a rásť.
Pravda je pre človeka posilou a zároveň i „rukoväťou“ k tomu, ako žiť život hodný človeka, ako byť prospešným a užitočným tvorom tohto Stvorenia.
Stvoriteľ, s postupným vývojom svojho Stvoreného Diela a všetkých Svetov v ňom, sprostredkoval napokon i ľuďom na Zemi CELÚ Pravdu, prinesenú Jeho Synmi – Ježišom, pôsobiacim v Láske Božej a Synom Človeka, inak nazývaným Duchom Pravdy, pôsobiacim v Božskej Spravodlivosti.
Na Zemi je teda už dnes, zakotvená Pravda celá, ako to najvyššie a najdokonalejšie Poznanie bez medzier, ktoré z tejto Pravdy vyšľahuje v podobe žiarivých paprskov, dotýkajúc sa tých ľudských sŕdc, ktoré sa nemôžu uspokojiť len s útržkami pravdy, zrniečkami, navyše tak premiešanými s mylnými predstavami dnešných „duchovných prorokov“, ktorí o podstate sveta, resp. o zmysle nášho bytia, šíria spravidla len hrubé omyly a nepravdy.
Iba Pravda dáva človeku spoľahlivé odpovede na všetky životne dôležité otázky, dáva odpovede bez medzier, ktorých pravdivosť, sa dá žitím tejto Pravdy, aj overiť.
V dnešnej dobe falošných prorokov, ktorí sa za posledné obdobie vynorili ako huby po daždi, neobstojí pred jasným Svetlom Pravdy, ani jediný z nich, ani jediná dogma, ktorú prinášajú, ani jediné falošné učenie, ktoré rozširujú, pretože falošné je všetko, čo človeka neprivádza zároveň aj k Pravde Božej a tým aj bližšie k Bohu!
Pochopiť s absolútnou istotou, v plnej jasnosti a jednoduchosti, kým sme, prečo sme tu a aký je náš konečný cieľ, pochopiť všetky tieto kľúčové atribúty života, môže človek jedine skrze Pravdu, pretože kde vládne Pravda, tam nie sú žiadne medzery a ani odchýlky, tam panuje bezvýhradne Múdrosť, zbavená každej nevedomosti.
Pre mnohých bádateľov a hľadajúcich, je však veľmi ťažké, zbaviť sa zažitých dogiem a poučiek, tiahnucich sa ich životmi skrze mnohé inkarnácie a vo svojej zarytosti a duchovnej lenivosti, dávajú radšej prednosť iba svojim predstavám o tom, ako funguje svet a aké je ich predpokladané miesto v ňom.
Lipnúc na všetkých týchto náboženských, spirituálnych, ale aj materialistických dogmách, sa potom človek vlastnou vinou a pochybením, oddeľuje od pravdivého Poznania, schádza z cesty, smerujúcej ku Svetlu a tak blúdi a necháva sa strhávať falošnosťou rôznych duchovných učení a smerov, ktoré sú prevažne založené len na ješitnosti svojich zakladateľov, túžiacich zväčša po obdive, alebo po materiálnom profite.
Internet je dnes zaplavený bezpočtom videí, článkov a blogov, tiež „manuálov“ a návodov, vraj zaručene „pravých“ a vraj posúvajúcich hľadajúceho človeka vpred. Tá zaručená pravdivosť týchto učení, má však jednu podstatnú chybu:
Obsahujú všetko iné, len nie spojenie s Poznaním, plynúcim zo živej Pravdy!
Preto nie je ani možné z týchto „duchovných smerov“ a už vôbec nie z náboženských učení, dopátrať sa jasnej odpovede na to, kým sme, prečo sme tu a aký je náš konečný cieľ!
Zlyhanie a pád človeka, je však spôsobený vždy z nedostatku Poznania, resp. zotrvávaním v nevedomosti. Aj preto si dnes ľudstvo, plaziac sa po Zemi ako v opojení a potácajúc sa nad priepasťou vlastnej sebazáhuby, mylne domýšľa, že východiskom z tohto marazmu, majú byť všetky tie bezduché a skostnatelé náboženstvá, či ezoterické smery, tvoriace neprehľadnú spirituálnu húštinu, na konci ktorej, je vždy jeden z tých samozvaných falošných prorokov, viažúci na svoje falošné učenie, často nemálo povrchných stúpencov!
Je preto viac ako naliehavé, aby sa v dnešnej, mimoriadne vážnej dobe zmien, človek hlboko zamyslel, či sa nechá i naďalej „kŕmiť“ duchovnými kameňmi, alebo siahne po pravom, občerstvujúcom duchovnom pokrme, ktorý mu môže poskytnúť jedine Svetlo živej Pravdy.
Ježiš zvestoval Utešiteľa, Pomocníka, ktorý nás uvedie do celej Pravdy, o ktorej Ježiš, v dobe svojho pozemského pôsobenia, ešte nemohol rozprávať, lebo ani učeníci by z tohto odkrytého Živého Poznania, takmer nič nepochopili.
Dnes je tu však doba, keď už je na Zemi zakotvená Pravda v rozsahu, aký je nevyhnutne potrebný k tomu, aby ľudstvo bezpečne prešlo veľkým Očistným Dianím, ktorý je pred nami.Naplnili sa proroctvá, o zasľúbenom Duchu Pravdy a ON splnil, pretože priniesol ľudstvu skutočné Poznanie bez medzier, v podobe na Zemi zakotveného Božského Svetla Pravdy.Hľadajúci a bádatelia v oblasti ducha, ľudia frustrovaní a nespokojní so systémom spoločenským a politickým, zanechajte rázne a s definitívnou platnosťou všetky doterajšie bludné cesty života, vedúce v konečnom dôsledku ku všetkým tým falošným prorokom, ktorých je na Zemi dnes už viac, ako hviezd na nebi, pod večernou Nebeskou klenbou.Otvorte svoje srdcia, aby svieži závan Pravdy, mohol preniknúť až k vášmu duchu. Nech Svetlo večnej Pravdy, osvetľuje cesty všetkým ľuďom dobrej vôle…

Vybraté z Diela Ducha Pravdy:
„…Iba v prirodzenosti a samozrejmosti spočíva istota pravdy. Pravdivé poznanie sa nesmie stať nezrozumiteľným. Pravdivé poznanie je totiž zároveň schopné vyjadriť sa jednoduchými slovami, a dokonca to potrebuje.
Pravda je pre všetkých ľudí bez výnimky, pretože ľudia sú z nej stvorení. Pravda vo svojej živej podobe je totiž zakotvená v duchovnej bytosti, odkiaľ pochádza ľudský duch. Z toho môžeme usúdiť, že Pravdu v jej prirodzenej jednoduchosti môžu pochopiť všetci ľudia. Ak sa však ďalším prenosom stane zložitou a nezrozumiteľnou, potom už nie je čistá a pravdivá. Takéto rozhovory sa strácajú vo vedľajších záležitostiach, ktoré nemajú taký význam ako jadro Pravdy.
Toto jadro, teda pravé poznanie, musí byť zrozumiteľné všetkým. To, čo je vymyslené a neprirodzené, môže mať len málo múdrosti. Kto nedokáže svoje poznanie prezentovať jednoducho a prirodzene, nepochopil pravé poznanie. Buď sa podvedome snaží niečo zakryť, alebo je ako krásne zdobená, ale neživá bábka.
Ten, kto dovoľuje, aby dôslednosť poznania zostávala medzerovitá a namiesto toho požaduje slepú vieru, znižuje dokonalého Boha na bludnú modlu a dokazuje, že sám nepoznal pravú cestu, a preto nemôže bezpečne viesť iných. Nech je to varovaním pre všetkých úprimne hľadajúcich…!“

Zdroj

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *