Blížiace sa zmeny, ktoré sa na zemi ešte nikdy neudiali! (12. časť)

„PRVÍ BUDÚ POSLEDNÍ A POSLEDNÍ PRVÝMI!“

Čo znamenajú tieto biblické slová, ktoré zostali dosiaľ mnohými nepochopené?
Nepochopené zostali, lebo sa týkajú súčasného blížiaceho sa obdobia, vrcholu Veľkej očisty, resp. Božieho Súdu na Zemi!
Aby sa na Zemi mohli uskutočniť všetky zmeny, pripravené zo Svetla, k tomu je zapotreby veľkého množstva Svetlých bojovníkov na Zemi, v hrubohmotných telách. Bez ich pričinenia, by sa Dielo očisty nemohlo podariť, pretože oni sú predurčení k tomu, aby na Zemi hrubohmotne vykonali podstatnú časť Vôle Božej, v tejto Veľkej očiste.
Ich práca a ich činy, plne sa zachvievajúce v tomto vysokom druhu duchovného pôsobenia, stanú sa už onedlho hlavnými Piliermi Novej doby na Zemi a lesk a jas týchto odvážnych a verných Rytierskych činov, bude žiariť obyvateľom Zeme ešte o po tisícročia ďalšieho vývoja a osvetľovať tak cestu všetkým pozemským pútnikom.
V dnešnej dobe, v SÚČASNOSTI je na Zemi inkarnovaných, teda vtelených veľký počet Božích služobníkov, verného Rytierstva a budú to práve oni, ktorý na pokyny svojho Kráľa, Kráľa celého Stvorenia, vykonajú posledný diel Očisty na Zemi, aby už nikdy viac na nej nespočinuli tiene falošných ľudských snažení.
Čo je však pre mnohých ešte neznámym javom, toto vznešené, hrdé a čisté Rytierstvo, EŠTE LEN PRECITNE k uvedomeniu si svojich úloh. Precitne už v blízkom čase, v ktorom tlak Očistného Diania na Zemi naberie na Sile spôsobom, aký by dnes sotva kto dokázal pochopiť a prijať.
Znesie sa to na nich podobne, ako v posvätnej chvíli na Učeníkov po zavraždení Ježiša, kedy smeli obdržať Silu z Ducha Svätého, teda Silu od Kráľa Stvorenia, aby sa následne rozišli do sveta a aby po celej Zemi, takto rozjasnení a posilnení, mohli hlásať o Pravde a Láske Božej, ktorú v tých časoch na Zemi zakotvil Boží Syn Ježiš.
Podobne, ba dokonca ešte viac budú zasiahnutí a pozemsky prebudení títo vznešení Boží služobníci, vždy verne slúžiaci Kráľovi celého Stvorenia, ktorý zo Svetlej úrovne v blízkosti Zeme, riadi celý proces tejto Veľkej očisty.
Údermi Jeho Svätého Meča Spravodlivosti, bude posilnené všetko správne stojace duchovné na Zemi a pod blížiacimi sa silnými Údermi Jeho Meča sa prebudia i títo doteraz SPIACI Rytieri ducha a v prevažnej miere PREVEZMÚ „kompetencie a úlohy tých“, ktorí sú už činní vo svojich úlohách, u ktorých sa však prejavuje už určitý druh vysilenia a únavy a preto by títo, užduchovne prebudení na Zemi, nemohli v plnosti vykonať Dielo Veľkej očisty, nemohli vyplniť všetky úlohy a činnosti, ktoré MUSIA byť bezpodmienečne splnené, aby výstavba Božieho Kráľovstva na Zemi prebehla už bez najmenších zaváhaní a zádrheľov.
Samozrejme, súčasní správne stojaci a zachvievajúci sa vediaci a povolaní, budú rovnako týmito Údermi Svätého Meča Kráľa Stvorenia očistení a posilnení a rovnako Ním budú zasiahnutí aj kolísaví a váhajúci povolaní, ktorí sú síce už duchovne prebudení a našli cestu k Pravde, ale nedokázali sa doteraz zaktivovať do takého stupňa činnosti, ktorý im pre tento čas bol predurčený a tak výrazne zaostávajú.
Rovnako budú týmito Údermi zasiahnutí aj vyslovene kolísajúci a padlí povolaní, aby sa v poslednej možnej chvíli ešte vzchopili a nastúpili na Cestu Svetla, pridali sa ku všetkým Verným na Zemi, i keď to budú mať mimoriadne ťažké, pretože premeškali toho nesmierne veľa, dokonca sa niektorí z nich obrátili proti Svetlu a Bohu a tak len v tom najväčšom utrpení, je pre nich ešte cesta možná. Je však na mieste už dnes počítať s nimi ako s takmer definitívne stratenými, pretože ich „obrátenie sa“, bude vyžadovať nadľudské úsilie a ak to nedokážu dnes a nedokázali to doteraz, potom, v tom veľkom a burácajúcom Dianí, to bude pre nich už takmer nemožné!
Sumárum všetkého začína na Zemi Obdobie mimoriadnych príprav pre konečný Boj Svetla voči všetkému temnému a ku všetkým verným služobníkom už činným v tomto smere, sa už onedlho pridajú veľké zástupy tých, ktorí sa ešte len prebudia a precitnú k svojim veľkým duchovným úlohám na Zemi.
Prinesú sviežu posilu do všetkých, doteraz ako tak činných, ale zdravých kruhov Pravdy na Zemi, posilu takého druhu, ktorá dokonca zatieni všetko doterajšie Svetlé úsilie služobníkov Svetla, činných už roky do minulosti v prachu Zeme, skrátka, to nové a svieže posilnenie skrze toto vznešené Rytierstvo zapríčiní, že tí dnes, ktorí vedú a sú v popredí, stanú sa „poslednými v rade“ veľkého spolupôsobenia, pretože budú doslova nahradení a vystriedaní „novým Svetlým vojskom“, ktoré na pokyn Kráľa Stvorenia, prevezme všetko duchovné Dianie na Zemi. Bude v tom obsiahnutý podobný princíp, ako „štafetový beh“.
Samozrejme dnes a vo vernosti správne stojaci Rytieri ducha, sa radostne pridajú k tomuto NOVÉMU a doslova panenskému vojsku Svetlých Božích služobníkov a bude to radostná spolupráca medzi nimi.
Cez to všetko však títo dnešní Bojovníci ducha, až na malé výnimky, nebudú zastávať vedúce a vodcovské úlohy v tom veľkom blížiacom sa Dianí, pretože viac či menej došlo za tie roky rôznych duchovných prekážok a bojov k obťažkaniu ich ducha na Zemi a k spomínanej únave a vysileniu a s takýmito, alebo len s takýmito Služobníkmi Svetla na Zemi, nemohlo byť v Múdrom vedení zo Svetla počítané, ako s jedinou možnosťou a pomocou, pre blížiace sa Veľké očistné Diane na Zemi.
Preto tí, ktorí takto precitnú ako poslední v tomto spolupôsobení, budú aj tými najsilnejšími Rytiermi ducha na Zemi a videné z dnešného pohľadu, títo noví PRVÍ budú disponovať mimoriadnymi schopnosťami a možnosťami, o akých sa dnes, ani tým najvyspelejším duchovným jedincom na Zemi nezdá, nepochopili by to, lebo všetko to Dianie bude hraničiť až so zázračnosťou!
A preto sa naplnia slová zasľúbení „Prví budú poslední a poslední prvými!“ Pre niektorých to bude zahanbenie i sklamaním, ale pre niektorých len novým posilnením, pretože ich doterajšia činnosť bude posilnená o novú vzpruhu a nové počty Bojovníkov Božích na Zemi, vždy verne slúžiacich Pravde Božej.
Ešte treba zmieniť fakt, že k tomu, aby takýto „z gruntu“ nový služobník Svetla na Zemi, mohol splniť všetky svoje úlohy, je žiaduce, aby mal za sebou silné predošlé inkarnácie, v ktorých sa vždy osvedčil a verne splnil svoje úlohy. Nabratými skúsenosťami takýto Rytier ducha nebude na Zemi cudzincom, ale na dobre známej pôde bude môcť OKAMŽITE nastúpiť do svojej úlohy.
Doslova to z nich, z veľkého zástupu takýchto Rytierov, spadne ako páska z očí a v Božej Ochrane a Sile, budú spod ich rúk a z ich úst vychádzať činy a slová, s dosiaľ neprebudenou, až zázračnou mocou pravých Božích služobníkov na Zemi.
Je pred nami doba veľkých bojov a zázrakov, doba, aká sa na Zemi ešte nikdy neudiala!
Vzchopte sa všetci tí, ktorí dnes ešte váhate naplno sa zaradiť do svojej služby, pretože už v blízkej dobe, môžete byť úplne odstrčení a zatienení tými, ktorí za deň svojich úloh na Zemi, tesne po svojom precitnutí, budú schopní vykonať toľko, čo vy sotva za jeden rok! Tá frustrácia a bolesť, bude potom pre mnohých neznesiteľná!
Preto sa ešte vzchopme všetci, kým máme k tomu zo Svetla ešte dopriaty, nejaký ten krátky čas!

Martin Pekár

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *