Blížiace sa zmeny, ktoré sa na zemi ešte nikdy neudiali! (9.časť)

„Bolo by proti Zákonom Božím, keby NEMRAVNÝ ĽUD, mal CNOSTNÝCH VLÁDCOV“
Môže si človek vôbec dovoliť zostaviť akýkoľvek spoločenský systém a opomenúť, resp. obísť pri tom Stvoriteľa? Jeho Zákony a Jeho Vôľu?
Život na Zemi dokázateľne, nie je vecou náhody!
To znamená, že aj život na Zemi je „riadený proces“, že je v ňom Zámer a tým pádom aj život ľudských bytostí na tejto prekrásnej planéte, má svoj vyšší cieľ.
V tomto kontexte dejov už len z pozície logiky vyplýva, že Tvorca a Prapôvod tohto všetkého, zákonite pripravil pre človeka aj plán, schému, určitý „predobraz“, pre bezchybný chod všetkého pozemského vývoja, teda pre všetko tvorstvo, rovnako pre prírodu a svet.
To potom znamená, že i spoločenský systém, všetko komunitné i územné spravovanie, sa musí opierať o tento predobraz, o jasne zadefinované predurčenie, nastavené Tvorcom, ešte pred samotným vznikom všetkého Bytia.
Preto každý národ, každá krajina, každé spoločenstvo, až po tú najmenšiu komunitnú časť, ktorou je rodina, musia byť za každých okolností spravované v zmysle Božích pravidiel a Zákonov, pokiaľ má všetko fungovať ku prospechu a zdravému vývoju celého ľudstva.
Otázka preto znie:
„Chceme spoločnosť, ktorá bude opäť postavená na falošných základoch, len v inom šate, alebo chceme spoločnosť, ktorá sa bude riadiť Vyššími zámermi života?“
Ak chceme vylúčiť falošnosť a nesystémovosť, ak sa máme riadiť Vyššími zámermi Života, neznamená to predsa, že by sme mali spolupracovať s týmito Vyššími silami a odtiaľ ČERPAŤ USMERNENIA?
Lebo ak by sme opomenuli túto kardinálnu časť, pri vytváraní a budovaní akéhokoľvek spoločenstva, zasa by sme vytvárali len niečo „zdola nahor“, len niečo z rozumu, čo nemôže mať dlhé trvanie a opäť by to prinieslo len chaos a zmätky, ako to napokon vidíme všade v nás i okolo nás.
V súčasnosti vznikajú rôzne „nové snahy“, uskupenia, vynárajú sa jednotlivci, lídri, strany, no nikto z dotyčných neberie v podtaz, nepýta sa Tvorcu, ako má vyzerať Systém spoločenského usporiadania podľa Jeho Zámeru, ktorý skutočne aj prinesie požehnanie a vzostup pre všetkých.
Každý sa „pýta“ len svojho rozumu, ega, zahorí v ňom nejaká vízia a myšlienka a so starými chybami sa chce pustiť, neraz aj s dobrým úmyslom, do niečoho nového.
Ale to SKUTOČNE NOVÉ nikdy nemôže vzniknúť na starom, pochybnom základe a každý, kto sa aspoň raz vážnejšie zaoberal myšlienkou, ako má fungovať spoločenstvo, národ a štát, si musí byť vedomý toho, že pokiaľ ako rukoväť pre svoje snaženia nepoužije bezvýhradne a len Božiu Vôľu, z ktorej vyplývajú všetky prirodzené Zákony a Pravidlá pre život, pokiaľ nebude človek bezpodmienečne vychádzať z tohto Vyššieho nastavenia sveta, nikdy nevytvorí nič trvalé a ani nič hodnotné.
Dôkazov máme bezpočet, že prevažne nevedomým ignorovaním týchto Vyšších Pravidiel, došlo ľudstvo za tisícročia bezuzdne spravovaného života na Zemi, až na pokraj priepasti, stojac dnes pred úplným kolapsom všetkého, pretože nedá sa viac ísť dopredu, nedá sa viac ísť naspäť, pretože všetko to falošné a pochybné správanie jednotlivcov a ľudstva, sa samé v sebe musí najskôr zrútiť, aby v tom človek na sebe poznal, že týmto ignorovaním Božských Pravidiel života, vytvoril na Zemi nekontrolovateľnú spúšť, v ktorej môže napokon zaniknúť on i celé ľudstvo.
Môže a nemusí, ak sa aspoň nemnohí budú usilovať postaviť nielen svoj, ale aj spoločenský život na týchto Nových základoch, pretože skutočne je pred nami Nová doba na Zemi, v ktorej tí, ktorí prežijú, budú formovať tento Nový svet, bezvýhradne a bezpodmienečne podľa týchto Večných Pravidiel života, podľa Dokonalých Božích Zákonov.
Nikdy viac už nebude umožnené rozumu a jeho zištným a vypočítavým snahám, aby presadzoval také nízke ciele, také škodlivé vibrácie, majúce v sebe potenciál zadúšať a napokon zadusiť všetko svetlé a ušľachtilé.
Už NIKDY nebude človeku na Zemi dovolené, aby sa takto rúhavo pohrával s Darom myslenia a cítenia, aby konal tak bezuzdne a majetnícky, tak plytko a povrchne, ako tomu bolo doteraz!
Je pred nami Zlatý Vek ľudstva, ktorý nastane po otrasoch a katastrofách, aké sa na Zemi ešte NIKDY neudiali.
Ale tie otrasy, ktoré sú pred nami, majúce v sebe zároveň Apokalyptický charakter, by nikdy neboli také bolestivé, ak by sa ľudstvo aspoň v týchto časoch a v posledných desaťročiach snažilo zmierniť tento tvrdý dopad následkov všetkých predošlých a tisícročia vytváraných previnení.
Ľudstvo na Zemi už celé desaťročia disponuje Poznaním, bezchybným návodom na život, ako má fungovať človek a štát, ak si chce zachovať svoju dôstojnosť a ak chce vybudovať niečo skutočne trvalé.
Lenže „ľud“ je nemravný a povrchný, bez morálky a zásad a preto z takéhoto ľudu zákonite vychádzajú vládcovia, ktorí manipulujú, zotročujú a ak treba, aj vraždia!
Tomuto však bude onedlho učinený definitívny koniec!
Stvoriteľ nám poskytol dostatok času, aby sme sa vyvíjali tak, ako On nastavil Pravidlá, pretože len takýmto žitím je človek človekom a harmónia a krása by prekvitali v každom národe.
Ten čas sme premrhali, zneužili tým najrúhavejším spôsobom a tak v dnešnej dobe Veľkej skúšky ľudstva, v ktorej bude ľudstvo skladať účet, ako hospodárilo so svojimi životmi a rovnako i s touto kedysi prekrásnou a sviežou planétou, tak DNES nastala doba, v ktorej dôjde k Veľkému triedeniu, k biblicky známemu „oddeleniu zrna od pliev“.
Za zrno, za použiteľný plod, sa bude považovať každý taký človek, ktorý za základ svojej existencie, prijal Poznanie Pravdy a ktorý vo svojom živote aj rozvinul všetky svoje činnosti, v zmysle tejto Dokonalej Pravdy Božej. Pokiaľ sa pre takéhoto človeka jediným zmyslom života stane bezvýhradné plnenie Božích Zákonov, ktoré z tejto Večnej Pravdy vychádzajú, bude s ním zákonite počítané v tejto Novej, Bohom zasľúbenej Dobe Pokoja a Mieru na Zemi.
Poznať a plniť tieto Vyššie Pravidlá života, bude odteraz nutnosťou pre každého človeka, ktorý bude chcieť prejsť týmto Veľkým očistným Dianím, ktoré je tesne pred nami a ktorého úvodná fáza už viac ako rok prebieha.
Stvoriteľ pred nedávnym časom vyslal na Zem svojho Posla, ktorý priniesol a zvestoval ľudstvu Pravdu od Boha, podľa ktorej sa my ľudia, musíme urýchlene naučiť žiť, ak nechcem byť odviatí ako prázdne plevy, v tom blížiacom sa burácajúcom Dianí.
Žiť podľa Božích Zákonov a Pravidiel predpokladá, aby človek tieto Pravidlá najskôr poznal, pochopil ich zmysel a význam a pretavil ich do každodennej svoje činnosti. Preto jediným snažením človeka by malo byť vedomé hľadanie tejto Pravdy o svete a Živote, aby čerpajúc z Nej, každý obdržal posilu i múdrosť k vedomému a Bohom chcenému životu, nielen tu na Zemi.
Každý nech sa odteraz namáha a nech nepremešká už ani deň, ani hodinu, pretože dostali sme už len niekoľko málo rokov k tomu, aby sme „povstali z popola“, znovuzrodili svojho ducha v sebe a nastúpili tak na cestu vedomého, ušľachtilého a cnostného života.
Každý vladár a správca v blízkej budúcnosti, bude mať pred sebou jediný cieľ – dosiahnutie takého spravovania krajiny a národa, ktoré bude Požehnané Stvoriteľom a ktoré bude tým pádom aj výhradne v súzvuku s Jeho Vôľou.
Bude to požehnaná doba, aká na Zemi ešte nikdy nebola…

Martin Pekár

0 komentárov

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *