10 Božích prikázaní: Prikázanie desiate

10 Božích prikázaní: Prikázanie desiate

Prikázanie desiate: Nepožiadaš svojho blížneho o dom, dvor, dobytok ani všetko, čo je jeho!

Kto sa snaží čestnou prácou a čestným obchodom dosiahnuť zisk, ten môže pri veľkom zúčtovaní pokojne vyčkávať výzvu tohto prikázania; pretože okolo neho prejde bez toho, aby ho pádne zasiahlo. Je vlastne ľahké splniť všetky prikázania, a predsa len sa poriadne zahľaďte na všetkých ľudí a skoro prídete k poznaniu, že aj toto pre človeka vlastne úplne samozrejmé dodržanie prikázania nenastáva, a keď, tak len veľmi zriedkavo, a to nie s radosťou, ale len s veľkou námahou.

Ako neukojiteľná žiadostivosť ženie sa nad všetkými ľuďmi, či bielymi, žltými, hnedými, čiernymi alebo červenými  závidieť iným ľuďom to, čo sami nevlastnia. Ale ešte lepšie vyjadrené: Závidia im všetko! Už v tejto závisti spočíva zakázaná žiadostivosť! Prestúpenie prikázania je tým už dokonané a stáva sa koreňom mnohého zla, ktoré človeka rýchlo privedie k pádu, z ktorého sa často už nikdy nepozdvihne.

Priemerný človek si napodiv zriedka cení to, čo nazýva svojím, ale vždy len to, čo ešte nevlastní. Temno horlivo rozsievalo žiadostivosť a ľudské duše sa až príliš ochotne pustili pripravovať čo najúrodnejšiu pôdu pre túto smutnú sejbu. Tak sa časom u väčšiny ľudstva stala základom všetkého konania túžba po vlastníctve druhých. Počnúc jednoduchým želaním cez chytrosť, stupňujúcu sa v umení prehovárať, až po bezhraničnú závisť neustálej nespokojnosti a až po slepú nenávisť.

Akákoľvek cesta k uspokojeniu bola uznaná ešte za prijateľnú, ak neodporovala príliš očividne pozemským zákonom. Božie prikázanie ostalo v rastúcej ziskuchtivosti nepovšimnuté! Každý sa považoval za čestného, pokiaľ nebol pozemským súdom braný na zodpovednosť. Zabrániť tomu ho ale nestálo veľa námahy; lebo vynaložil tú najväčšiu opatrnosť a ten najostrejší dôvtip rozumu, keď chcel svojich spoluobčanov bezohľadne poškodiť, len čo to bolo nevyhnutné, aby si lacno zaistil nejakú výhodu. Nemyslel nato, že práve to ho v skutočnosti vyjde oveľa drahšie než vyberať všetky pozemské prostriedky! Takzvaný dôvtip sa stal tromfom! Dôvtip v dnešnom ponímaní však v podstate nie je nič iné než výkvet prefíkanosti, či jej vystupňovanie. Podivuhodné však je, že prefíkanému človeku každý prejavuje nedôveru, dôvtipnému však úctu! Túto nezmyselnosť vytvára všeobecný základný postoj. Prefíkaný človek je babrákom v umení uspokojiť svoju žiadostivosť, zatiaľ čo rozumovo dôvtipní ľudia sú v tomto majstrami. Babrák nedokáže svoje chcenie zaodieť do pekných foriem, a zato žne len sústrastné opovrhnutie. Znalcovi však rinie z duší, ktoré holdujú podobným sklonom, ten najzávistlivejší obdiv! Aj v tomto je závisť, pretože na pôde dnešného ľudstva ani obdiv rovnakého druhu nemôže ostať bez závisti. Ľudia nepoznajú túto silnú vzpruhu mnohého zla, dokonca už ani nevedia, že táto závisť v mnohorakých podobách ovláda a riadi ich celé myslenie a konanie v tejto dobe!Sídli v jednotlivých ľuďoch i v celých národoch, riadi štáty, plodí vojny ako aj strany a neustály spor, kdekoľvek sa majú čo i len dve osoby o niečom poradiť!

Kde ostáva poslušnosť voči desiatemu Božiemu prikázaniu, chcelo by sa varovne zvolať štátom! V tej najnemilosrdnejšej žiadostivostisa každý z pozemských štátov usiluje o vlastníctvo toho druhého! Neštítia sa pritom pred vraždou jednotlivca, ani pred masovou vraždou ani pred zotročením celých národov, len aby sa sami vyšvihli k veľkosti. Pekné reči o sebazáchove alebo sebaochrane sú len zbabelé výhovorky, pretože sami jasne cítia, že sa musí niečo povedať, aby sa tieto ohromné zločiny proti prikázaniam Božím trochu oslabili, ospravedlnili!

Nič im to však nepomôže; pretože neúprosné je rydlo, ktoré nerešpektovanie prikázaní Božích vrýva do knihy svetového diania, nepretrhnuteľné sú nitky karmy, ktoré sa upnú na každého jednotlivca, takže ani to najmenšie hnutie jeho myslenia a konania sa nemôže stratiť neodpykané!

Kto dokáže prehliadnuť všetky tieto nitky, ten vidí, aký hrozný súd bol týmto vyvolaný! Zmätok a zrútenie sa toho, čo bolo doposiaľ vybudované, sú len prvými ľahkými dôsledkami tohto najpotupnejšieho znásilnenia desiateho Božieho prikázania! Nik k vám nebude milosrdný, len čo na vás začnú vždy viac a viac doliehať plné dôsledky. Nič iné ste si nezaslúžili. Tým príde len to, čo ste si sami vynútili!

Vyrvite si nekalú túžbu úplne zo svoje duše! Pamätajte, že aj štát sa skladá len z jednotlivcov! Nechajte všetku závisť, nenávisť voči tým ľuďom, ktorí podľa vášho názoru vlastnia oveľa viac než vy sami! Má to svoj dôvod! Že ale nie ste schopní rozpoznať tento dôvod, za to nesiete vy sami celú vinu tým, že ste si dobrovoľne vynútili ohromné a Bohom neželané zúženie svojej schopnosti ponímania, ktoré sa musí prejaviť ako dôsledok vášho neblahého poklonkovania sa rozumu!

Kto sa v novej ríši Božej tu na zemi nechce uspokojiť s postavením, ktoré mu je dané pôsobením vlastných, ním vytvorených vlákien karmy, ten ani nie je hodný danej príležitosti, aby starú ťarchu viny, na ňom spočívajúcu, pomerne ľahko uvoľnil a zároveň duševne ešte dozrel, aby našiel cestu hore do vlasti všetkých voľných duchov, kde vládne len Svetlo a radosť!

Neúprosne bude v budúcnosti každý nespokojenec teraz zahubený ako nepotrebný rušiteľ konečne želaného mieru, ako prekážka zdravého vzostupu! Ak je ale v ňom ešte zdravé jadro, ktoré presvedčivo zaručuje skorý obrat, potom zostane novým pozemským zákonom tak dlho pokorený ku svojmu prospechu a poslednej svojej záchrane, až mu vzíde poznanie pre bezpodmienečnú správnosť múdrej vôle Božej; správnosť tiež pre neho, ktorú doposiaľ v krátkozrakosti svojej duše a ním samým chcenej hlúposti nemohol poznať, že lôžko, na ktorom teraz na zemi leží, si zhotovil sám pre seba ako bezvýhradný následok svojho celého doterajšieho bytia viacerých záhrobných a pozemských životov, nie však slepá ľubovôľa náhody!

Konečne pritom spozná, že pre seba potrebuje práve to a iba to, čo prežíva a kde sa práve nachádza, aj tie pomery, do ktorých sa narodil so všetkým, čo s tým súvisí!

Ak na sebe usilovne pracuje, tak bude postupovať nahor nielen duševne, ale aj pozemsky. Ak si však trucovito chce vynútiť inú cestu, bezohľadne a ku škode svojich blížnych, tak mu to nikdy nebude skutočne na úžitok.

Nesmie povedať, že mu k tomu má a musí dať Boh ešte poznanie, aby ho mohol nasledovať a podľa neho sa zmeniť! Je to len opovážlivosť a nový hriech, keď očakáva alebo dokonca žiada aby sa mu najprv dokázalo, že je so svojim názorom na omyle, aby mohol veriť a presvedčiť sa o opaku! On je to, on jediný, ktorý sa sám učinil celkom nemožným pre poznanie a ktorý sa odchýlil od správnej dráhy, na ktorej spočiatku stál! Možnosti poznania dal mu už Boh so sebou na cestu, ktoré si vyprosil, aby smel po nej ísť! Pretože si ju teraz vo svojej zlej svojvôli hrubo zasypal, má mu Boh teda snáď ako služobník tento nános znovu otvoriť! Detinské počínanie! Práve táto osobitosť, toto požadovanie priťaží človeku teraz najviac pri odpykávaní takto spáchaného rúhania proti Bohu! Hovorím vám: Každému lúpežníkovi je ľahšie oslobodiť sa od viny, než ľudskej duši, ktorá v očakávaní osmeľuje sa žiadať, aby Boh napravil vlastnú a najväčšiu vinu človeka tým, že mu znovu daruje poznanie! Práve to, čo človek sám na seba naložil ako najťažšie bremeno hriechu spôsobom, ktorý sa najviac protivil Božej vôli!

Pre ľudské duše to bude tvrdý zápas, kým sa budú môcť odpútať od navyknutého porušovania desiateho Božieho prikázania, to znamená, kým sa zmenia v tom, že konečne skutočne budú podľa toho žiť v zmýšľaní, v reči a v konaní! Ale na všetkých tých, ktorí to nedokážu, čaká utrpenie a zánik tu na zemi i na onom svete!                                  

Amen!

Z diela Ducha Pravdy

Rozum má slúžiť duchu (počúvať ducha)

Rozum má slúžiť duchu (počúvať ducha)

Téma je trošku filozofická, ale na druhej strane veľmi potrebná a praktická.
Tak čo, zamýšľali ste sa aspoň trošku, ako to je s tým rozumom? 🙂
Ak áno, na čo ste prišli? Bude na tom niečo pravdy? Alebo je to úplná pravda? 🙂 Na čo nám má slúžiť rozum? (Schválne požívam podmienený spôsob „mal by“:-), lebo u väčšiny z nás to vôbec nefunguje 🙂 ).
Stvoriteľ vložil do Stvorenia zákony (fyzikálne, chemické, biologické, astronomické atď) a vďaka nim máme hmotné telo, aby sa náš „nehmotný duch“ mohlo vo svete hmoty prejavovať. S hmotným telom súvisí i nástroj (rozum), ktorý máme používať počúvajúc vnútorný hlas (hlas duše – hlas ducha). Bohom chcená cesta pri konaní, by mala byť: hlas ducha – odovzdanie informácie rozumu – uvedomenie – vykonanie skutku.
Rozum bol Tvorcom daný ako milostivá pomoc k vývoju v hmote. Ale čo sa udialo? Rozum sa chová úplne opačne. Namiesto povznášania ducha nás (nášho ducha) začal dusiť (ty to nedokážeš, ty to nikdy nedosiahneš, to sa Ti nesplní, No určite, už len Teba vyberú…, si nikto, načo niečo chceš, aj tak si Ťa nikto nevšimne, ….atď) . Navonok sa to prejavuje nízkym sebavedomím, strácame vieru, strácame nádej, sme zacyklení v sebe. Dôsledkom je, že náš duch nemôže nájsť spojenie so svetlom. Je potlačený , paralyzovaný. Nemáme radosť, šťastie, ba dokonca necítime ani lásku.
Takže pozor na rozum! („rozumárkovia“:-)). On nie je zlý, len mu nedovoľme vládnuť v našich životoch. Rozum sa má podriadiť a slúžiť duchu.
Jeho úloha je: rozširovať v živote chcenie ku svetlu a tým celé okolie viac a viac zdokonaľovať, a s jeho pomocou máme budovať raj na zemi (tak to malo povodne byť 🙂 ).
Tak poďme maličkými krôčikmi budovať ten náš RAJ 🙂
Tatiana

10 Božích prikázaní: Prikázanie desiate

10 Božích prikázaní: Prikázanie deviate

Prikázanie deviate: Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!

Toto prikázanie je namierené ostro a jasne priamo proti telesným zvieracím pudom, ktoré sa v človeku žiaľ často až príliš vzmáhajú, len čo sa mu dostane k tomu príležitosť.

Tu sme sa hneď aj dotkli rozhodujúceho bodu, ktorý predstavuje pre ľudí najväčšie osídla, ktorým podľahnú temer všetci, len čo sa dostanú s nimi do kontaktu: príležitosti!

Pud sa prebúdza a usmerňuje len myšlienkami! Človek to môže ľahko pozorovať na sebe, že sa pud neozve, nemôže sa ozvať, ak chýbajú k tomu myšlienky! Je úplne od nich závislý! Bez výnimky!

Nehovorte, že aj hmatový zmysel môže prebudiť pud; pretože to je nesprávne. Je to iba klam. Hmat prebúdza myšlienku a táto potom pud! A na prebudenie myšlienok je naskytajúca sa príležitosť zo všetkého tou najsilnejšou pomôckou, ktorej by sa ľudia mali obávať! Z toho dôvodu je však aj najlepšou obranou a najväčšou ochranou pre všetkých ľudí oboch pohlaví, ak sa budú vyhýbať príležitosti! To je záchranná kotva v terajšej núdzi, až kým celé ľudstvo samo nezosilnie natoľko, že bude schopné so zdravou samozrejmosťou udržať krb svojich myšlienok čistým, čo dnes žiaľ už nie je možné! Ale potom bude celkom bezpodmienečne vylúčené prestúpenie prikázania.

Mnoho očistných búrok musí dovtedy prehrmieť ponad ľudstvo, ale táto kotva vydrží, ak sa každý, kto k tomu smeruje, bude s najväčším úsilím snažiť, aby nikdy nezadal príležitosť ku zvodnému osamoteniu dvoch rôznych pohlaví!

To nech si každý vryje plamenným písmom; lebo to nie je tak ľahké duševne sa opäť od prestúpenia oslobodiť, keďže tu do úvahy pripadá aj druhá strana! A len zriedkakedy býva príležitosť na súčasný vzostup.

„Nebudeš bažiť po žene blížneho svojho!“ Tým sa nemyslí len manželka, ale ženský rod vo všeobecnosti! Teda aj dcéry! A keďže sa tu jasne hovorí: „Nebudeš bažiť!“, myslí sa tým len telesný pud, nie snáď čestné uchádzanie sa!

K omylu pri týchto jasných slovách nemôže vôbec dôjsť. Ide tu o prísny Boží zákon proti zvádzaniu alebo znásilneniu. Ako aj proti pošpineniu myšlienkami tajnej žiadostivosti! Už toto ako počiatok celého zla činu, je prestúpením prikázania, ktoré má za následok trest v podobe karmy, ktorá sa nevyhnutne musí nejakým spôsobom rozuzliť, skôr než sa duša od toho môže opäť oslobodiť. Niekedy je toto dianie, ktoré je ľuďmi často považované za malichernosť, dokonca rozhodujúce pre druh nasledujúcej inkarnácie na zemi alebo pre ich budúci osud v tomto pozemskom živote. Neberte preto moc myšlienok na ľahkú váhu, lebo im v pätách zákonite v rovnakej miere kráča zodpovednosť! Ste zodpovední i za to najmenšie ľahkovážne zmýšľanie, pretože i ono už zapríčiňuje škody v jemnohmotnom svete. Tom svete, ktorý vás má prijať po tomto pozemskom živote.

Ak však dôjde žiadostivosť až k zvedeniu, teda k hrubohmotnému činu, bojte sa odplaty, ak už nie ste schopní telesne a duševne ho na zemi napraviť!

Či už k zvedeniu došlo lichotivým spôsobom alebo pod nátlakom, ak aj bol napokon dosiahnutý i súhlas zo strany ženy, zvratné pôsobenie sa tým nenechá zmiasť, začalo pôsobiť už pri žiadosti a všetok dôvtip, všetko umenie prispievajú k zostreniu. Ani konečný súhlas ho potom nezruší!

Buďte preto ostražití, vyhýbajte sa každej príležitosti a neprepadajte v tomnijakej bezstarostnosti! V prvom rade si uchovajte krb vašich myšlienok čistý! Potom nikdy neporušíte toto prikázanie!

Ako ospravedlnenie neplatí ani to, ak sa človek pokúša nahovoriť si, že tu bola pravdepodobnosť manželstva! Práve to by bola najhrubšia vymyslená nepravda. Manželstvo bez duševnej lásky je pred Bohom neplatné. Duševná láska ale zostáva najlepšou ochranou proti prestúpeniu prikázania, lebo skutočne milujúci človek chce pre milovaného druha vždy len to najlepšie, a preto nikdy nebude mať nečisté želania alebo požiadavky, voči ktorým je toto prikázanie namierené!

Z diela Ducha Pravdy

Rozum má slúžiť duchu (počúvať ducha)

Seba uvedomovanie a seba prijatie

Život nie je založený na tom, aby sme boli závislí na tom, či nás príme EGO ostatných ľudí. Mali by sme žiť tak, aby sme mali túžbu zapáčiť sa „smerom hore“. Ale najprv je potrebné to hore uznať a dostať ho do hodnotového rebríčka. Ako sa otvoríme, toľko dostaneme. Byť prijatý ľuďmi je pekný cieľ, ale nedosiahnuteľný, pretože nech sa akokoľvek budeme snažiť, všetkým nevyhovieme (preto sa nad niektorými situáciami ani netrápme), ale byť prijatý „hore“ to sa naopak môže javiť ako nedosiahnuteľný cieľ a pritom, to je také jednoduché 🙂, stačí chcieť, snažiť sa a všetko pomaličky pôjde.
Zbavme sa napätia, stresových situácií, hnevu, nepokoja a všetkých myšlienok, ktoré nám ten pokoj a radosť kradnú. Netlačme na seba, že už dávno mali byť inde a žiť inak. Všetko pomaly a postupne. Pustime sa nespokojnosti samého so sebou (odpúšťam si, že som….) a radujme sa z darov, ktoré nosíme v sebe i z darov, ktoré nám prinesie tento nový deň.
Jednoduchý, prirodzený a úplne normálny postoj má omnoho väčšiu cenu a prinesie i väčšiu úrodu ako akákoľvek snaha byť skvelý/á, super, výnimočný/á, ale len navonok (MUSÍM.., JE POTREBNÉ ABY……aby ma uznali, aby videli, aby si nepomysleli, atď). Nemusíme sa snažiť takými byť, stačí si len vo vnútri uvedomiť svoju výnimočnosť v tej , či inej oblasti – dokonalí nebudeme nikdy, ale môžeme sa dokonalosti aspoň chcieť priblížiť a to chcenie je rozhodujúce.
Zabudnime na to, ako byť výnimočný pre iných, staňme sa výnimočnými pre seba ( a smerom hore). Najdôležitejší dar, ktorý môžeme ponúknuť spočíva v jednoduchosti, prostote, čistote, pokore, pravde a úprimnosti.
Krásny deň.
Tatiana

Duchovné dôsledky konzumácie alkoholu

Duchovné dôsledky konzumácie alkoholu

Alkoholické nápoje sú masovo vyrábané, masovo propagované, ich predaj je legálny a konzumujú ich milióny ľudí po celom svete.

Väčšina ľudí sa však nikdy nezamyslela alebo vôbec nerozumie tomu, aké duchovné a duševné dôsledky má pitie alkoholu.

Čo vlastne znamená slovo alkohol

Začnime najprv tým, že sa pozrieme na etymológiu slova „alkohol“. Etymológia znamená základ slova, z čoho je dané slovo odvodené.

Slovo „alkohol“ pochádza z arabského „al-kuhl“, čo v preklade znamená „duch, ktorý pohlcuje telo“. „Al-kuhl“ je teda pôvodný základ pre anglické slovo „ghoul“.

V ľudovej kultúre Stredného východu slovo „ghoul“ označuje zlého démona, ktorý údajne pojedá ľudské telá, kradne mŕtvoly a unáša deti.

Slová „alembic“ a „alcohol“ sú metaforické názvy pre „vodu života“ alebo „ducha“. „Alembic“ a „alcohol“ zároveň najčastejšie poukazujú na destilovanú tekutinu, ktorá má pôvod v magických pokusoch a experimentoch alchýmie Stredného východu.

Spisovateľ a nadšenec zdravého životného štýlu Jason Christoff hovorí:

„V alchýmii sa alkohol používa na extrahovanie duševnej podstaty nejakej entity. Z toho dôvodu sa používa pri extrahovaní vôní, ktoré sa potom používajú pri výrobe esenciálnych olejov, a takisto sa preto používa na sterilizáciu zdravotníckych pomôcok.

Konzumácia alkoholu má na naše telo ten účinok, že alkohol extrahuje samotnú esenciu, základ duše, čím sa naše telo stáva viac prístupné okolitým entitám.

Väčšina entít v našom okolí má však nízku frekvenciu (prečo asi nazývame niektoré alkoholické nápoje „ŠPIRITUS“?). Práve preto ľudia, ktorí skonzumujú nadmerné množstvo alkoholu, často dostanú „okno“ a nič si nepamätajú.

To sa stane vtedy, keď dobrá duša (všetci sme boli na tento svet zoslaní ako dobré duše) nás nachvíľu opúšťa, pretože životné podmienky sú príliš zamorené a príliš traumatizujúce na to, aby ich dokázala vystáť.

Dobrá duša sa vzdiali od tela, no zostáva s ním spojená. V tom momente sa temná entita zmocní tela, osedlá si ho pre svoju divokú jazdu, pre svoje hedonistické a samoúčelné nerozumné vyčíňanie.

Duchovia používajú naše telá ako vozidlo. Keď jeden duch vystúpi, na jeho miesto môže hneď nastúpiť ďalší.

Keď pijeme alkohol a upadáme do temnoty, to čo sa v podstate deje je, že sa znečisťujeme na mnohých úrovniach a nášho tela sa často zmocní nejaká iná entita.“  

Čo sa stáva s dušou, ak je v tele veľa alkoholu

Sama som si uvedomila existenciu tohto javu, keď som pred niekoľkými rokmi dostala duchovnú víziu. V tejto vízii som sa stala pozorovateľom, vznášala som sa nad barom v nočnom klube plnom ľudí.

Vznášala som sa nad miestom, kde sa zhromaždilo veľa entít podobných ako „ghoul“. Pri bare ľudia popíjali alkohol, socializovali sa, tancovali a podobne.

Videla som, ako to v ten večer niektorí jednotlivci s alkoholom prehnali a veľmi sa opili. Videla som, že ich duše opustili ich telá, no zostali s nimi spojené tenkou niťou.

Vtedy som pochopila, že duša telo opúšťa, pretože sa cíti veľmi nepohodlne v tele, ktoré je silno pod vplyvom alkoholu.

Keď duša opustila telo, iné, nedobré entity vstúpili alebo sa usadili v prázdnom tele, ktoré po duši zostalo.

A keď sa tieto entity už raz tela zmocnili, použili ho na vykonanie všetkých možných temných skutkov, ako sú násilnosti, prízemné sexuálne praktiky, deštruktívne správanie, znásilnenia a mnohé iné.

Keď som o niekoľko rokov neskôr čítala knihu Mans Eternal Quest (Človek a jeho večné hľadanie), jej autor, duchovný učiteľ Paramahansa Yogananda, jasne vysvetľuje presne to isté, čo som videla vo svojej vízii.

Začala som si spomínať vo svojom živote na situácie, keď som videla temných duchov vyčkávať v blízkosti veľmi opitých ľudí.

Dovoľte mi rozvinúť trochu podrobnejšie, čo mám na mysli, keď poviem, že som videla tie entity…

Čo som naozaj videla počas chvíľ jasnovidectva

Mala som schopnosť jasnovidectva (schopnosť vnímať veci, ktoré nie je možné vnímať našimi telesnými zmyslami… medzi ne môže patriť: mimozmyslové vnímanie, šiesty zmysel, nadprirodzené sily, druhý zrak, telepatia a iné) a nadprirodzený sluch (schopnosť počuť zvuky a slová pochádzajúce z vonkajších zdrojov vo svete duchov).

Od detstva som pociťovala, že mám duchovnú intuíciu a silnú empatiu. Mám schopnosť vidieť energie a duchovné javy, ktoré väčšina ľudí nedokáže vnímať.

Keď sa vo svojom živote obzriem späť, pamätám si veľa prípadov, keď sa nedobrí duchovia zdržiavali v blízkosti osôb pod silným vplyvom alkoholu.

Tiež som zažila pohľad do očí niekoľkých ľudí, ktorí boli celkom určite „posadnutí“ temnými energiami a ktoré nepochádzali z nich samých.

Pred niekoľkými rokmi som tiež absolvovala kurz psychológie. V jednej časti tohto kurzu sme študovali reklamu a propagáciu a ich účinky na ľudí.

Bližšie sme sa tiež pozreli na propagovanie a reklamu alkoholu. Náš učiteľ, ktorý mal v tejto oblasti hlboké znalosti, nám ozrejmil fakt, že väčšina reklám na alkohol v sebe obsahuje skryté odkazy a obrazy.

Tieto skryté odkazy a obrazy sú na prvý pohľad takmer nepozorovateľné, no naše podvedomie ich vníma.

Prešibané spoločnosti, ktoré predávajú alkohol (ako aj tabak a iné výrobky) si uvedomujú, akú silu má naše podvedomie a ako nás silno ovplyvňuje pri rozhodovaní sa, pri pocitoch, reakciách, presvedčeniach atď.

A tak tieto spoločnosti využívajú túto temnú techniku, aby nás oklamali a aby sme kupovali ich výrobky – tak sa stávame súčasťou spoločenského kultu duševnej apatie a kultúrnej poslušnosti.

Mnohé z týchto skrytých odkazov a obrazov majú mimoriadne silný sexuálny podtón – ich účelom je vplývať na jednu z najzákladnejších potrieb, na jednu z prvotných vlastností človeka.

Keď sa na tým zamyslíme, tento príklad vyvoláva zvedavosť a otázky. Prečo by sa mali obchodné spoločnosti snažiť oklamať nás a nútiť nás prostredníctvom podprahových signálov kupovať výrobky, ktoré škodia ľudskému telu a našej duši?

Koľkokrát ste zažili, že pod značne silným vplyvom alkoholu ste sa začali Vy alebo niekto koho poznáte, správať úplne inak než je pre Vás bežné?

Možno ste v tých chvíľach zažili alebo ste si všimli výraznú zmenu hlasu, násilie, sexuálnu promiskuitu, konzumáciu škodlivých látok, poškodzovanie majetku, konfliktné správanie a iné negatívne prejavy.

Zamyslime sa teda nad týmito skúsenosťami a položme si otázku – sú toto prejavy svetla, lásky a pozitívnosti? Je uvedené správanie prejavom uvedomelosti a zdravia?

História slova alkohol v rôznych kultúrach

Predtým, ako ukončím môj článok, chcela by som Vám ešte povedať niečo viac o histórii slova „alkohol“. Niekoľkí bádatelia si dali námahu študovať etymológiu slova „alkohol“ a dospeli k týmto vysvetleniam:

– alkohol (podst. m.) – približne 1540 n. l. (na začiatku 15. stor. sa používalo slovo „alcofol“), „jemný prášok získavaný procesom sublimácie“, v stredovekej latinčine slovo „alkohol“ poukazovalo na „prášok z rudy antimónu“, v arabčine slová „al-kuhul“ a „kohl“ hovoria o kovovom prášku tmavej farby, ktorý sa používal pri skrášľovaní a maľovaní očných viečok, význam pochádza z arabského slova „kahala“ čo znamená „zafarbiť, maľovať“.

Paracelsus (1493 – 1541) slovom „alkohol“ pomenovával jemný prášok, ale aj prchavú kvapalinu. Približne od roku 1670 sa slovo „alkohol“ začalo používať v anglickom jazyku, jeho význam bol „akákoľvek látka získaná sublimáciou, čistý duch, podstata čohokoľvek“, vrátane tekutín.

Význam slova „alkohol“ ako „opojnej látky v silných likéroch“ sa prvýkrát objavuje v roku 1753. Slovo „alkohol“ nachvíľu označovalo len alkohol vo víne, no neskôr sa ním začal označovať „opojný prvok vo fermentovaných likéroch“.

Slovo „alkohol“ sa používalo v organickej chémii až do roku 1850, označovala sa ním skupina všetkých vyššie spomenutých látok.

Ďalšie bádanie nás vedie k poznatku, že v starovekom Egypte si muži aj ženy zvýrazňovali vrchný a spodný okraj očí farbou z čierneho hustého prášku, ktorý bol známy pod názvami „kohl“, „kajal“ alebo „mesdemet“.

Farbou zvýraznený obrys oka pripomínal oko mandľového tvaru, ktoré patrilo bohu sokola Horovi. O Horovom oku sa dozvedáme z hieroglyfov.

Podľa povier, mandľový tvar oka privolával božiu ochranu a zaháňal zlých duchov.

Keď sa ponoríme do problematiky ešte hlbšie, tak ako to robí ozajstný vedec, bádateľ či hľadač pravdy, objavíme tiež tieto zaujímavé fakty:

– doktorka Rachel Hajarová, uznávaná súčasná autorka, redaktorka a zdravotná poradkyňa, pri študovaní dostupných textov o alkohole pre potrebu svojho internetového zdravotníckeho žurnálu, našla v starovekých arabských textoch ďalšie významy slova „alkohol“;

1. Al kol: Džin alebo duch v arabskej mytológii, ktorý sa prevteľuje do rôznych podôb alebo nadprirodzených bytostí.

2. Al kol: Akákoľvek droga alebo látka, ktorá zatemňuje a odvádza preč myseľ.

3. Slovo „alkohol“ má v astronómii tiež súvislosť s konkrétnou hviezdou pod názvom „Algol“, čo tiež znamená „Hlava démona“.

4. V súčasnej arabčine sa alkohol (etanol) označuje slovom الغول (al-ġawl), čo presnejšie znamená „duch“ alebo „démon“.

Nie je žiadna náhoda, že alkohol sa často nazýva aj ako „špiritus“. Za touto opojnou látkou sa skrýva dávna história.

V našej kultúre sa často nachádza viacero vrstiev informácií, niekedy sa musíme pozrieť pod povrch veci, čítať medzi riadkami, ak chceme nájsť úplnú pravdu.

Záver

Odporúčam Vám, aby ste dobre zvážili informácie podané v tomto článku a všímajte si, aký účinok má alkohol na Váš život, na životy ľudí, ktorých poznáte, a na život spoločnosti ako celku.

Rozhodujte sa uvedomelo, na základe informácií a smerom k zdraviu a šťastnému životu.

Čím viac ľudí sa prebudí a začne vidieť pravdu, čím viac ľudí pôjde za zdravím, čím viac sa budeme chcieť oslobodiť spod vplyvu hnutia ovládania a zotročenia ľudskej mysle, tým väčšia bude šanca, že nastanú pozitívne zmeny a že začneme spoluutvárať svet, v ktorom sa budeme cítiť dobre.

Zdroj

Úvahy/ výroky Útržky pravdy Pravda o svete